Τετάρτη 19 Φεβ 2020 20:55      

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

46 προσλήψεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την πρόσληψη 46 ΠΕ Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους, με σκοπό την αποτροπή εισόδου στη χώρα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων και τον έλεγχο του νοσήματος στην περίπτωση της εξάπλωσής του.

Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν όσοι έχουν τα ακόλουθα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης:

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

  • Ηλικία από 22 έως 65 ετών.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
  • των καθηκόντων της ειδικότητας του Κτηνιάτρου.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου.
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη διεύθυνση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου – Αχαρνών 2 – 7ος όροφος Γραφείο 706,– ΑΘΗΝΑ (τηλ. επικοινωνίας: 210-212 4511 και 4424). Υποβάλλονται, επίσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις διευθύνσεις ax2u299@minagric.gr και ax2u196@minagric.gr. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση, εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και τα δικαιολογητικά σαρώνονται και αποστέλλονται, ει δυνατόν, ως ενιαίο αρχείο με τίτλο το επώνυμο του υποψηφίου. Στον υποψήφιο που υποβάλλει την αίτησή του ηλεκτρονικά αποστέλλεται μήνυμα επιβεβαίωσης της παραλαβής.

Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

εργασία

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top