Σάββατο 24 Οκτ 2020 0:51      

Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Πιερίας

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Πιερίας γνωστοποιεί στα μέλη του ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, θα διεξαχθούν κατά τις 3,4,5 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.4484/2017  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ.372/92 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη που έχουν  συμπληρώσει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έτους 2016.

Η τακτοποίηση των παραπάνω οφειλών πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 και μέχρι τη λήξη του νόμιμου ωραρίου εργασίας στις 15:30.

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.4484/2017 εταιρείες εκπροσωπούνται ως ακολούθως:

α. Κάθε ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε.) μέχρι δύο (2) ψήφους δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων της, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

β. Κάθε ετερόρρυθμη εταιρία (Ε.Ε.) μέχρι δύο (2) ψήφους είτε δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων είτε του ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

γ. Κάθε εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) μέχρι δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

δ. Κάθε μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.

ε. Κάθε ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.) τρεις (3) ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ. Κάθε Ι.Κ.Ε. δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

ζ. Κάθε μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.

η. Κάθε υποκατάστημα, μία (1) ψήφο, αυτή του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.

θ. Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μία (1) ψήφο, αυτή του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

ι. Κάθε συνεταιρισμός, δύο (2) ψήφους, αυτές του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι του μέλη του ΔΣ.

Οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων θα ψηφίζουν προσκομίζοντας κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εκλογών ενώπιον της Εκλογικής Επιτροπής, εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη αναλόγως από τον διαχειριστή, τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Το εκλογικό δικαίωμα  ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, δεν δύνανται δε αυτοί να έχουν περισσότερες από μία ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχουν.

Εκλόγιμοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και διατελέσαντες μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια.

Κατάλογος των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων, που θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους (εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις) θα βρίσκεται στα γραφεία του Επιμελητηρίου όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται για να ενημερωθούν σχετικά με το Τμήμα Κατάταξης και τις τυχόν Οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡ. ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ

Εκλογές Επιμελητήριο Πιερίας

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top