Σάββατο 22 Φεβ 2020 17:05      

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Έως 9 Μαρτίου αιτήσεις για 2 άτομα στον ΕΛΓΟ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ Δήμητρα εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα (κατά τα άρθρα 681 και τα επόμενα του Αστικού Κώδικα και κατά του αρθρ. 6 του Ν.2527/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού και διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα».

Τα αντικείμενα του πρώτου έργου της σύμβασης είναι:

-Εγκατάσταση, παρακολούθηση και αξιολόγηση γενεαλογικού αγρού καπνού

- Συμμετοχή στην εγκατάσταση, καλλιέργεια και λήψη παρατηρήσεων πειραματικών αγρών

- Συμμετοχή στην ανανέωση του υλικού καλλιτερευτή καπνού

- Ορθή λειτουργία βλαστητηρίων, μηχανημάτων καθαρισμού και συσκευασίας

- Τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων, διάχυση αποτελεσμάτων.

Απαραίτητα προσόντα

Πτυχιούχος Γεωτεχνικών επιστημών - (ΠΕ) Γεωπόνος, της κατεύθυνσης φυτών μεγάλης καλλιέργειας, με μεταπτυχιακό στη γενετική βελτίωση φυτών, αγροκομία και ζιζανιολογία και εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε ερευνητικά προγράμματα αγροτικής έρευνας με εγκατάσταση και παρακολούθηση πειραματικών αγρών, κατά προτεραιότητα στη σποροπαραγωγή καπνού.

Επίσης ο ανάδοχος απαιτείται να έχει άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ.

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι 31-12-2018. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στο ποσό των 20.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου, και θα πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Δεύτερο έργο

Τα αντικείμενα του έργου της σύμβασης είναι:

- Εγκατάσταση σπορείων και φυτειών καπνού με τη χρήση των απαιτούμενων γεωργικών μηχανημάτων

-Καλλιέργεια και παρακολούθηση πειραματικών αγρών καπνού σε συνεργασία με τους επιστημονικά υπευθύνους του έργου

-Δειγματοληψίες εδάφους με στόχο την ορθολογική διαχείριση εισροών (λίπανση, άρδευση) αγρών

-Συγκομιδή, καθαρισμός, τυποποίηση, και συντήρηση των αποθεμάτων καπνόσπορου

- Συσκευασία και υποσυσκευασία καπνόσπορου, διάθεση πιστοποιημένου καπνόσπορου σε ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς και καπνοπαραγωγούς και πελάτες του εξωτερικού.

- Λειτουργία βλαστητηρίων, μηχανημάτων καθαρισμού και συσκευασίας Α

 

Απαιτούμενα προσόντα

Πτυχιούχος Γεωτεχνικών Επιστημών (ΤΕΙ) Τεχνολόγος Γεωπονίας, του τμήματος Φυτικής Παραγωγής, με μεταπτυχιακό στην ορθολογική διαχείριση φυτικού κεφαλαίου και εδαφοϋδατικών πόρων και με τουλάχιστον δύο (2) ετών εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα με εγκατάσταση και παρακολούθηση πειραματικών αγρών κατά προτεραιότητα στη σποροπαραγωγή καπνού. Επίσης ο ανάδοχος απαιτείται να έχει καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι 31-12-2018.

Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στο ποσό των 19.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου, και θα πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Υποβολή πρότασης

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως αίτηση-πρόταση για τη σύναψη της 1ης και 2ης σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 09η Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 598/01-03-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Αιτήσεις ΕΛΓΟ Καπνά Αγροτικά

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top