Σάββατο 16 Ιαν 2021 1:52      

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Οι Απαντήσεις στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας από το Φροντιστήριο ΒΑΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ   2019
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: 
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ  
 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ A 
A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντα ς στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν  η  πρόταση  είναι  σωστή,  ή  Λάθος, αν  η  πρόταση  είναι λανθασμένη. 
α. Το χρήμα είναι ένας από τους συντελεστές παραγωγής. 
β. Η ποσότητα  παραγωγής,  στην  οποία  η  επιχείρηση  μεγιστοποιεί  το κέρδος της, προκύπτει, όταν το οριακό κόστος είναι ίσο με την τιμή του προϊόντος. 
γ. Η εισοδηματική ελαστικότητα όλων των αγαθών είναι θετική . 
δ. Η  επιβολή  κατώτατων  τιμών  σε  μια  αγορά  οδηγεί  στη  δημιουργία πλεονασμάτων. 
ε.  Το συνολικό κόστος της επιχείρησης είναι ίσο με το σταθερό κόστος, όταν ή παραγωγή της είναι μηδενική. 
Μονάδες 15 
Απάντηση:
α→ Λάθος , β→ Σωστό , γ→ Λάθος , δ→ Σωστό , ε → Σωστό
 
Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
Α2. Το  κόστος  ευκαιρίας  παραγωγής  ενός  αγαθού  Α  σε  μονάδες  αγαθού  Β είναι  0,5.  Αυτό  σημαίνει  ότι  για  να  παραχθεί  μία  επιπλέον  μονάδα  του αγαθού Β θυσιάζονται : 
α.  1 μονάδα του αγαθού Α. 
β.  2 μονάδες του αγαθού Α. 
γ.  0,5 μονάδες του αγαθού Α.
δ.  1,5 μονάδες του αγαθού Α
Μονάδες 5
Απάντηση:
Σωστό το β. 
 
Α3. Η τιμή  του  πετρελαίου  θέρμανσης  αυξομειώνεται  κατά  τη  διάρκεια  του έτους.  Οι  ένοικοι  μιας  πολυκατοικίας  αγοράζουν  κάθε  μήνα  της χειμερινής  περιόδου, πετρέλαιο  θέρμανσης  αξίας  1.000  ευρώ.  Η ελαστικότητα  ζήτησης  των  ενοίκων  της  πολυκατοικίας  για  πετρέλαιο θέρμανσης είναι: 
α. ΕD  = 0. 
β. ΕD  τείνει στο άπειρο.
γ. ΕDτοξ| = 1
δ. |ΕD| > 1
 
Απάντηση:
Σωστό το γ. 
 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β 
Να περιγράψετε την περίπτωση κρατικής παρέμβασης στην αγορά ενός αγαθού με την επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης  (μονάδες 20) και να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα (μονάδες 5).  Μονάδες 25
 
Απάντηση:
Σχολικό βιβλίο σελ. 100-101: Ανώτατη τιμή
 
ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Για ένα αγαθό Χ που έχει γραμμική συνάρτηση ζήτησης QD1, η ζητούμενη  ποσότητα στην τιμή Ρ1   αυτής της συνάρτησης είναι 200 μονάδες. Αν το  εισόδημα  αυξηθεί  κατά  20%  με  εισοδηματική  ελαστικότητα  ΕΥ = 5 στην τιμή Ρ1 και στη συνέχεια η τιμή αυξηθεί κατά 20% με ελαστικότητα ζήτησης  ως  προς  την  τιμή  ΕD  =  -0,5,  να  υπολογίσετε  την  τελική  ζητούμενη  ποσότητα μετά τις δύο αυτές μεταβολές.
Μονάδες 8
Απάντηση:
Q1 = 200                         
ΔΥ % = 20%
ΕΥ =5
 
ΔΡ% =20%
ΕD = -0,5 
 
Γ2. Αν ο τύπος της νέας συνάρτησης ζήτησης QD2 είναι QD2 = 600 – 20 Ρ και η  καμπύλη  της  είναι  παράλληλη  με  την  αρχική  καμπύλη  ζήτησης  QD1,  να  βρεθεί ο τύπος της γραμμικής συνάρτησης QD1. 
Μονάδες 4 
Απάντηση:
QD2 = 600-20P
Επειδή D1 // D2 έχουν ίδιο Β άρα : Β = -20
 
400 = 600-20P          άρα:  QD1 = 400 -20P
200 = 20P
P =10
 
Γ3.    Να γίνει διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω μεταβολών. 
Μονάδες 5 
Απάντηση:
 
Γ4. Σύμφωνα με το Νόμο της Ζήτησης,  όταν αυξάνεται η τιμή ενός αγαθού, μειώνεται η ζητούμενη ποσότητά του. Να αναφέρετε δύο βασικούς λόγους, που επηρεάζουν τον καταναλωτή ώστε να ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο της Ζήτησης.  Μονάδες 4 
 
Απάντηση:
Σχολικό βιβλίο 2ο Κεφ. σελ. 29 « Ο καταναλωτής …… ανάγκη (υποκατάστατα αγαθά)»
 
Γ5. Αν η τιμή αυξηθεί από 5 χρηματικές μονάδες σε 15 χρηματικές μονάδες, να  αιτιολογήσετε  τη  μεταβολή  της  συνολικής  δαπάνης  στη  συνάρτηση ζήτησης QD2 με τη βοήθεια της ελαστικότητας ζήτησης. 
Μονάδες 4
 
Απάντηση:
Για Ρ1 =5:  QD1 = 600 - 20∙5 => QD1 = 500
      Ρ2 = 15:  QD1 = 600 - 20∙15 => QD2 = 300
 
ΣΔ1 = Ρ1∙ Q1 = 5∙500 = 2500
ΣΔ2 = Ρ2∙ Q2 = 15∙300 = 4500
  επειδή είναι ανελαστική  .
Άρα ↑Ρ→↑ΣΔ
 
 
ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
 
Δ1. α) Να  μεταφέρετε  τον  πίνακα  στο  τετράδιό  σας  και, κάνοντας  τους  κατάλληλους  υπολογισμούς, να  αντικαταστήσετε  τα  ερωτηματικά  με τις σωστές αριθμητικές τιμές, λαμβάνοντας υπόψη ότι για L = 30 το Μέσο Προϊόν (AP) είναι μέγιστο (Μονάδες 6). 
β)  Να υπολογίσετε την αμοιβή της εργασίας (w) (Μονάδες 2). 
Μονάδες 8
Απάντηση:
 
α. Για L= 30: max AP: AP30 = MP30
 
 
β. VC= (W∙L) + (C∙Q)
400 = w∙20 + 2∙100 => 400 = 200w+200= 20w => w = 10  
 
Δ2. Αν   η   παραγωγή   αυξηθεί   από   100   σε   175   μονάδες   προϊόντος,   να υπολογίσετε: 
α)  την αύξηση της δαπάνης για εργασία (Μονάδες 3). 
β)  την αύξηση της δαπάνης για πρώτες ύλες (Μονάδες 3). 
Μονάδες 6
Απάντηση:
Για Q=100: Δαπάνη για εργασία: w∙L = 10∙20 = 200
                    Δαπάνη για α΄ ύλη : c∙Q = 2∙100 = 200
Για Q = 175:  
Για Q= 175: VC= 800
Υπολογίζω το L = εργάτες
 
Άρα: Δαπάνη για εργασία: W∙L = 10∙45= 450
         Δαπάνη για ά ύλη: c∙Q = 2∙175= 350
 
Οπότε, η δαπάνη για εργασία αυξήθηκε από 200 σε 450, άρα: κατά 250 και η δαπάνη για πρώτη ύλη, αυξήθηκε από 200 σε 350, δηλ: κατά 150 
 
Δ3. α) Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα να δικαιολογήσετε αν  ισχύει ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης (Μονάδες 2). 
β)  Nα  εξηγήσετε  γιατί  ο  Νόμος  της  Φθίνουσας  Απόδοσης  ισχύει  στη βραχυχρόνια περίοδο για κάθε παραγωγική διαδικασία (Μονάδες 2). 
Μονάδες 4
Απάντηση:
α. Ισχύει γιατί η επιχείρηση λειτουργεί σε βραχυχρόνια  περίοδο και η ισχύς του φαίνεται μετά τους 30 εργάτες 
β. Ισχύει σε κάθε παραγωγική διαδικασία, γιατί μεταβάλλεται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές. 
 
Δ4. α) Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης καθώς και  τον πίνακα αγοραίας προσφοράς,  όταν στην αγορά λειτουργούν 200 πανομοιότυπες επιχειρήσεις  (Μονάδες 3). 
β)  Αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι QD( Αγοραία)  = 60.000 – 2.000 Ρ, 
να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας στην αγορά του προϊόντος (Μονάδες 4). Μονάδες 7
 
Απάντηση:
α. 
 
    Πίνακας Προσφοράς    
 P(= MC) Qs    
4 150    
7 170    
12 180    
     Αγοραίος     Πίνακας     Προσφοράς    
P(= MC) 200∙ Qs    
4 30000    
7 34000    
12 36000  
    
β. 
QD = 60000 – 2000P
 
Για Ρ = 4   : QD = 52000
      Ρ = 7   : QD = 46000
      Ρ = 12 : QD = 36000
Άρα, Ρ0 =12
Q0 = 36000
                                             
            
Επιμέλεια θεμάτων
Σακελλαρίου  Σπύρος
Πανελλαδικές

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top