Σάββατο 16 Ιαν 2021 7:03      

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Προσλήψεις 73 μονίμων στο Υπουργείο Ναυτιλίας

Προσλήψεις εξήντα οκτώ (68) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρμογών και πέντε (05) κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ (ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της παρούσας, πρέπει να υποβάλλουν:

1) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ’.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές και η υποψηφιότητα απορρίπτεται. Σε περίπτωση που υποβληθεί υποψηφιότητα για περισσότερες από μια προκηρυσσόμενες θέσεις, υποψηφιότητα μπορεί να υποβληθεί για έως πέντε (5) εκ των προκηρυσσομένων θέσεων.

Η σειρά προτίμησης των θέσεων δηλώνεται με την αίτηση.

2) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

3) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.

Αν από αυτά δεν προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

4) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την υπεύθυνη δήλωση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ζ΄.

5) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την υπεύθυνη δήλωση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Η΄, εφόσον δηλώνεται επαγγελματική εμπειρία.

6) Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες των υποψηφίων, σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ και Γ΄. Στην αίτηση ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν ΚΕΦΑΛΑΙΟ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ , Γ΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ .

Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει την αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον Τύπο, δηλαδή από 24-05-2019 μέχρι και 24-06-2019 είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ) με την ένδειξη επί του φακέλου «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ….……………», στη Γραμματεία της Σχολής στην οποία προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για περισσότερες της μιας θέσεις, η αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία της Σχολής της πρώτης, δηλωθείσας με την αίτηση, προτίμησης. Οι ταχυδρομικές διευθύνσεις των ΑΕΝ αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος θα διατηρηθεί με τα λοιπά δικαιολογητικά του υποψηφίου, από τη Γραμματεία της Σχολής, η οποία και θα πρωτοκολλήσει την αίτηση.

Υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, με κατάθεση νέας αίτησης με την επί του φακέλου ένδειξη «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ», η οποία υποβάλλεται ή αποστέλλεται με τους ίδιους ως άνω τρόπους. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφίων, όλες οι αιτήσεις, μετά των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών αποστέλλονται από τις ΑΕΝ, με απόδειξη, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ, προκειμένου να παραδοθούν στα αρμόδια για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων σώματα – επιτροπή. Έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται: 10 α) από τις Γραμματείες των ΑΕΝ όπου προκηρύσσονται οι θέσεις. β) από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας &Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς, γραφείο 109, 1ος όροφος). γ) από το Τμήμα Σχέσεων Κράτους – Πολίτη / Επιχειρήσεων του ΥΝΑΝΠ (Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ισόγειο). δ) στην ιστοσελίδα www.yen.gr (τοποθεσία: κατατάξεις – προσλήψεις), ως Παράρτημα της παρούσας Προκήρυξης. ε) στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Φορέα, https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ως Παράρτημα της παρούσας Προκήρυξης.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την προκήρυξη

εργασία

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top