Τετάρτη 27 Ιαν 2021 18:48      

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών από τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ  Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει.

Η ειδικότητα και η Μονάδα απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

203

Συγκρότημα Αλιάκμονα

ΥΗΣ Σφηκιάς -Ασωμάτων

Βέροια

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί

ΑΗΣ-ΥΗΣ & Αεροστροβίλων

8 μήνες

2

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά ποτ απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΔΕΗ 3/2016 αριθ. Πρωτοκόλλου Συγκρ.Αλιακμ./840/24.06.2016 και στα σχετικά

Παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στην υπηρεσία μας καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Βεροίας και Κοζάνης.

Επιπροσθέτως η Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΔΕΗ 3/2016, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση―› Θέσεις Εργασίας―› Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ –ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ Α.Ε ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ-ΑΣΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ. 591 00 - ΒΕΡΟΙΑ  Τ.Θ 150, υπόψη κυρίας   Ε. Μπαλτζή τηλέφωνο (23310 -44040 – 44 – 45).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από ημέρα Σάββατο 09 Ιουλίου έως και Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016.

 

ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΕΗ

Αλ. Καραγιαννίδης

Δ/ντής Συγκροτήματος Αλιάκμονα

ΔΕΗ Προσλήψεις Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top