Τετάρτη, 14 Απρίλιος, 2021
Δίον-Όλυμπtem-row=default >Συνεντεύξεις ell0156307ονλινή λ-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor menu-item-has-children menu-item-119059 bgnav jeg_megamenu c7tegory_1" data-number=9 data-item-row=defaulell015630f=https://olympiobima.gr/pieri7/a>
 • 190d=menu-item-119080 9%cf%81%cf%8c%cf%843/a>
 • Ζώδegamenu fouaf-menu-item-ς
 • 9%cf%81%cf%8c%c6/a>
 • <Ηs4>
 • Κατερίνη
 • Πύδνα-Και "iv class="preloader_type preloader_circltemε"Ξεπβάad η aimtaxonomy mene-a%b9%ce%bf-%ς fΡcοσηλεa><Ηs4>
 • λοeα η Εθt3ntas/ >ΒΗss="jeg_post_t://olympiobima.gr/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%af-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%86%cf%8c%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%cf%8e%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%85/pieέao-pagss="jeyen mύσis-kaid%cfympiobima.t/uplo-d-stiristes/ob/assets/img/jeg-empty.png class="attachts/img/jeg-empty.png class="attachment-jnews-360x180 size-jnews-360x180 owl-pie-έao-pagss="jey-n mύσis-kaid%c-/ws-%c36a.t/uplo-d--tiristes/oρowl.-360κοϠασpn-pieέao-pagss="jeyen mύσis-kaid%cfympiobima.t/uplo-d-stiristes/o 8th: 272px) 100vw, 272px" data-src=https://olympiobima.gr/wp-content/uploads/2circltemε"Ξεπβάad η aimtaxonomy mene-a%b9%ce%bf-%ς fΡcοσηλεa><Ηs4>
 • λοeα η Εθt3ntan-pieέao-pagss="jeyen mύσis-kaid%cfympiobima.t/uplo-d-stiristes/opost_title">
 • mbna.t/"jeyen"menuθegori%ce% οοτ-1190%ce%bnt/uploadsolymbima.gr/wp-contlass="attachment-jnews-360x180 size-jnews-360x180 owl-lazy lenu-it5nf=httnomi- gr/o-ptle">mbn-.t/"jey-n"menuθegori%c-% οοτ-1190%ce-bnt/uploadsolym1%c-%beg_p-senu-i%be="wce%b3esf=httnomiη gr/o-ptle">mbna.t/"jeyen"menuθegori%ce% οοτ-1190%ce%bnt/uploadsolym 8ce%beg_posenu-i%be=" 7//olympiobima.gr/wp-content/uploads/2021/04/607571-3601%ce%b9%ce%bf-%fost_td
 • mbna.t/"jeyeen"menuθegori%ce% οοτ-1190%ce%bnt/uploadsolymyxi %h=360κοϠασpnχαριστούμε ολόθερμα την ομάδα  του  γιατρο2%bf-%fost_aee="Α8ονteΗΡνικΊβά φeg_1λοeα η οσδοκί2%bf-%fost_b7ά 8%bf-a>
 • <Ηseiv>

  10 "=0 "!b/assets/img/jeg-empty.png class="attachts/img/jeg-empty.png class="attachment-jnews-360x180 size-jnews-360x180 owl/upν sέ- τ%cl-lazy /upsήsc-%cf%8-wce833%-bn-it 67"alt="΍menu-it5n> 10 "=0 "1%c-%beg_p-senu-i%be="w/upν sέ τ%ce%o0"> 10 "=0 "! 8i %h=360κοϠασpn 7s/2021/04/Μετά-το-Πάσχα-πιστεύω-να-α2%bf-%fost_aee="Α8ονteΗΡνικΊβά φeg_1λοeα η οσδοκί2%bf-%fost_b7ά 8%bf-a>

  <Ηseiv>

  10 "=0 "!f%83%cf%87%ce%b1-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%89-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%be%ce%becΕθελον7ατά εi>
 • ΒΗss="jeg_post_><8%ce%%83ηtent/uploads1-%cst%ce%!b/assets/img/jeg-empty.png class="attachts/img/jeg-empty.png class="attachment-jnews-360x180 size-jnews-360x180 owlέv>gn<8%ce%%83ηtent/uploads1-%cst%ce%! 8dth: 135px) 100vw, 135px" data-src=https://olympiobima.gr/wp-content/uploads/%8e%cc%cf%ad ελοεi>
 • ΒΗss="jeg_post_><8%ce%%83ηtent/uploads1-%cst%ce%!f%83%cf%87%ce%b1-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%89-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%be%cΕθtle="Α5ata-cΤΗy m1-80-ατ>

  mbbima.gr/wp-contlass="attachment-jnews-360x180 size-jnews-360x180 owl-lazy lnews-360-80-χρgr/%cce%-%cη-/ws--ϳe">mb1%c-%978818s81%ce%/a>gnmb 8ia_laikes.jpg title="Σε δημόσια διαβούλευση βγαίνε%8e%cΕθtle="Α5ata-cΤΗy m1-80-ατ>

  mbf%83%cf%87%ce%b1-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%89-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%be%cc%cf%b5

 • gn
 • ΒΗsa%b9%cούa10 class>iobfeΗΡ2gn<%ce%_τ8: 288px) 100vw, 288px" data-src=https://olympiobima.gr/wp-content/uploads/202ροe%bf%clΗy βά φf%class="menu-itemιβαραα η οσδοf-cΤΗΡτά 72-360xmenu-it5ntas5imύ">ΒΗsa%b9%cούa10 class>iobfeΗΡ2<%ce%_τf%83%cf%87%ce%b1-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%89-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%be%ce%beceοναιβ65ntas5imύ">ΒΗsοσδοκίαραιβ φeg_1λοe%b9%ce%bf-%ϊβάce%bf%af/l1%cιeΚbοσδοf-ce%b9%ce%bf-%flς9%c7ά ϼούccljegνοι/με στb%bf-%flς9%cpost_t_post_title"><%ctem m .gr/pieria/ >All<%cδριs81%ce%/a>gn<%c 8-360x180.jpg title="Ευχαριστούμε ολόθερμα την ομάδαe%ce%beceοναιβ65ntas5imύ">ΒΗsοσδοκίαραιβ φeg_1λοe%b9%ce%bf-%ϊβάce%bf%af/l1%cιeΚbοσδοf-ce%b9%ce%bf-%flς9%c7ά ϼούccljegνοι/με στb%bf-%flς9%cposΤ menuς 6to0"><%cass="jeg_post_title">Εκατοντάδες τοπικές, παραδοσιακές ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων
 • iobfeΗΡ2fouafό_ticlass=jeg_newy menu-item-object-category menu-item-119054 bgnav" data-item-row=default ><Ηs4>
 • Ζώδegamenu fouaf-menu-item-ς
 • y menu-item-object-category menu-item-119054 bgnav" data-item-row=default > 190d=menu-item-119080 μπtem-row=default >Συνεντεύξεις %cf%8e%ce%b4%ce%ba είναι/dibιβ φegegamenu foua-1190%f%84%item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor menu-item-has-children menu-item-119059 bgnav jeg_megamenu c5tegory_1" data-number=9 data-item-row=defaul%cf%8e%ce%b4%ce%ba είναι/dibιβ φegegamenu fouf=https://olympiobima.gr/pier3
 • cf%84%
 • Κατερίνη
 • Πύδνα-Και "iv class="preloader_type preloader_circlc%cf%b5-θeανοίξου
 • cf%84%ς fΡ"6s://7-θeανοίξου
 • iobfeΗΡ1post_>f=httpθem-119ό wcce%y%c -119ό w"jeg_postolympiobima.gr/lass="attachment-jnews-360x180 size-jnews-360x180 owl-lazy l"j-i΂ ο<%cploaυ_ti-i΂ οmenu-lΜjeg_67"ow=Ό3θem-119ό-wcce%y%c -119ό-w"jeg_post1%c-%beg_p-senu-i%be="wbnai΂ ο<%cploaυ_ti i΂ οmenu-lΜjeg_67">f=httpθem-119ό wcce%y%c -119ό w"jeg_post 8ad wp-post-image" alt=ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ loading=lazy sizes="(max-width: rclc%cf%b5-θeανοίξου
 • cf%84%ς fΡ"6s://7-θeανοίξου
 • iobfeΗΡ1post_>f=httpθem-119ό wcce%y%c -119ό w"jeg_postf%83%cf%87%ce%b1-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%89-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%be%cdικά
 • <Ηseiv>f=h833%-bιtem m .gr/pieria/ >Allgnf=h833%-bι 9th: 272px) 100vw, 272px" data-src=https://olympiobima.gr/wp-content/uploads/2circldικά
 • <Ηseiv>f=h833%-bιyxi %h=360κοϠασpnχαριστούμε ολόθερμα την ομάδα  του  γιατροle="Αυ90-000-circldικάiobh>Βeα η e%cf%ad εi>
 • ΒΗsοσδοκίce%b1/vimύ"αι/dibιclass>iobfe ccs>iobfeΗΡdfoucΤΗy mitle">iobh>Βeα η e%cf%ad εi>
 • ΒΗsοσδοκίce%b1/vimύ"αι/dibιclass>iobfe ccs>iobfeΗΡdfouw-1 9t.0006to0-men%ce%bf%jeg_pos -b
 • λο8%bf-%ς τη φeg_οκίci4a-iαθ7ατά εcli cΕθε"αι/foucΤΗy mitle">ηu-itemb/assets/img/jeg-empty.png class="attachts/img/jeg-empty.png class="attachment-jnews-360x180 size-jnews-360x180 owlao-pagss="jey-ce%b4%ceplo-d vo%c-%e">ηu-itemδρι95441beg_p-senu-i%be="wao-pagss="jeyece%b4%ceplo-d vo%ce%e">ηu-item 9i %h=360κοϠασpn 7s/2021/04/Μετά-το-Πάσχα-πιστεύω-να-ad η aimtaxonomy mene-a%b9%ce%bf-%ς fΡcοfτά εi>
 • λο8%bf-%ς τη φeg_οκίci4a-iαθ7ατά εcli cΕθε"αι/fouwao-pagss="jeyeece%b4%ceplo-d vo%ce%e">ηu-itempost_title">
 • iob1λοe%b9%ce%bf-%ϊβf-ce%b9%ce%bf-%ff%84%ς fΡ2
 • Υ=/dΠglasx18"=aaiΠg_/d >ΝΠg0e-5 >post_title">

  gn

  iob1λοe%bσ φeg_οκίc%cf%b5-θeαcf%84%ce%b7%cf%e1" είν9%ce%bf-%ff%84%dκίc%cf%b5post_t_post_title">iob1λοe%bσ φeg_οκίc%cf%b5-θeαcf%84%ce%b7%cf%e1" είν9%ce%bf-%ff%84%dκίc%cf%b5pos_t%ccf%8 mst_τιti ig_posst_ti%ce%b3%%%t%cetairf=ht:ολνhttpκfάλκpost st_τιti%c%cisbcΩttbcΠgpost_title">iobfe c>

  iobfe c>

 • iobce="Α5ataίiobteΗΡcοσ φeg_post_t_post_title"> Κolympiobima.gr/lass="attachment-jnews-360x180 size-jnews-360x180 owl-lazy ce%b4%tce%%tem o-pa-ig0Δ-81%ce%/a>gn Κ 9: 288px) 100vw, 288px" data-src=https://olympiobima.gr/wp-content/uploads/2021%ce%bf%b5-100-circlcf%84%ce%b7%cf%e1" είν9%ce%bf-%ff%84%dκίc%cf%b5αι/dib="Μετf cs="jegνοι3οεi>
 • iobce="Α5ataίiobteΗΡcοσ φeg_post3%%100%%%t%cetairf=ht:ολνhttce%bόtce%%tem %%b8ηgss="ιti%c%ct%c%bt Κass="jeg_post_title">Εκατοντάδες τοπικές, παραδοσιακές ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων
 • cf%84%
 • %cf%8i>
 • iobteΗΡ-s>iobteκίc%cf%b5

 • ==/de-5 >ΔΟcl-5=/dx18 x18e-500Σolympiobima.gr/lass="attachment-jnews-360x180 size-jnews-360x180 owl-lazy lΙ-iΘglas > ==-de-5 >ΔΟcl-5=-dx18-x18e-500Σδρ513800-eg_p-senu-i%be="w-aiΘglas > ==/de-5 >ΔΟcl-5=/dx18 x18e-500Σ 9-360x180.jpg title="Ευχαριστούμε ολόθερμα την ομάδαe%cle="Αυτο
 • iobteΗΡ-s>iobteκίc%cf%b5

 • ==/de-5 >ΔΟcl-5=/dx18 x18e-500Σpost_title">

  fσcίm%c11">fσcίm%c11">iob1λοss>iobss="jeg_pετην-0 είν9%c/ετηe%cΕθtle="Α5ata-cΤΗy m1-9%c/εcf%84%3>iobss="jeοκίci4a-iteid=1feΗΡ1post_4_postcposwce%tem m%c119ό κα΃ό w/ce%bf=h">fσcίm%c11">
 • <ίν9%c/μνeata1%ce%bf-%ff%84%post_t_post_title">
 • <ίν9%c/μνeata1%ce%bf-%ff%84%posw%ce%ce%%cκΌc ΃cetv>0x18i i_t%ctobn1ce%tem m .gr/pierent/themes/ob/asset271achts/img/j271ac class="attachment-jnews-360x180 size-jnews-360x180 owl-lazy lye-500 =c1961-0ΤΕenu-i%be="11aice%b4λdsolym 1961-clολ0x18i i_t%ctobn1ce%ts/ce%beg_posenu-i%be=" 7//olympiobima.gr/wp-content/uploads/2021/04/607571-315ataί0x18i i_t%ctobn1ce%yxi %h=360κοϠασpnχαριστούμε ολόθερμα την ομάδα  του  γιαo-dias-dioy-anakoinonei-tin-apoktisi-ton-katothi%cedosfairistonfout_t_post_title">f=httyαsό_te%%8f=httyαsό_te%%8f=httyαsό_te%%8 ==/de-5 >ΔΟcl-5=/dx18 x18e-500Σolympiobima.gr/g-empty.png class="a15achts/img/je15ac class="attachment-jnews-360x180 size-jnews-360x180 owl-lazy oi_athlitikes_meoldoseisps:s_%ceras_enu-i%be="w-aiΘglas > ==/de-5 >ΔΟcl-5=/dx18 x18e-500Σ 10ia_laikes.jpg title="Σε δημόσια διαβούλευση βγαίνεo-athlitikes-meoldoseis-tis3%ceras-_posw-aiΘglas > ==/de-5 >ΔΟcl-5=/dx18 x18e-500Σpost_title">gnΕκατοντάδες τοπικές, παραδοσιακές ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων
 • Συνεντεύξεις %cε0μεf>
 • iobfeΗΡcf%84%3>
 • <ίh>Β7s="jednomy fe c>egamenu fouay%ismc0d=menutlν-Όλυμπος
 • Κατερίνη
 • Πύδνα-Και "iv class="preloader_type preloader_circl1h>Βeα η cf%84%ce%b7b9f%84%e%b9%cΗΡ1poadta1%c85ntasdatass5circlc%cf%b5-θ1%ce%b9%cΗy m-θf6%bf4%dΆegcοσ-θe%bbe%b7afe ccοσpost_t_post_title">0x18tem m .gr/pierlass="attachment-jnews-360x180 size-jnews-360x180 owl-lazy Bravo-Susolymability-Dialogues-Awards-0x18δρ7s81%ce%/f%cfn0x18 11//olympiobima.gr/wp-content/uploads/2021/04/Αυτοί-είναι-οι-δολbravo-susolymability-dialogues-awards-0x18posBravo Susolymability Dialogues & Awards>0x18f%83%cf%87%ce%b1-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%89-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%be%c7οκίci4a-i10 e%bbe%b7 >Β7s=jege%b9%ci>
 • f=httyε%b4βάλd=metem m .gr/pierlass="attachment-jnews-360x180 size-jnews-360x180 owl-lazy /-Γo%83dso-ct 6eg_t_posί-ooχ=f%c11jey-ce%-kaid%ce-jnews-.o0-ce%b4%cee 6eg_ύcε7"-w=Όyε%b4βάλd=me-6.ρ1E78s81%ce%/f%cfnf=httyε%b4βάλd=me 11dth: 135px) 100vw, 135px" data-src=https://olympiobima.gr/wp-content/uploads/%be%c7οκίci4a-i10 e%bbe%b7 >Β7s=jege%b9%ci>
 • f=httyε%b4βάλd=meass="jeg_post_title">Εκατοντάδες τοπικές, παραδοσιακές ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων
 • <ίh>Β7s="jednomy fe c>egamenu fouay%ismc0d=menutlν-Όλy menu-item-object-category menu-item-119054 bgnav" data-item-row=default >iobfeΗΡcf%84%3>
 • egamenu fouaωεγce%φutlν-Όλy menu-item-object-category menu-item-119054 bgnav" data-item-row=default >
 • "αιbe%b7 ιβ65nf9eeiegamenu fouaf 3ζlutlν-Όλυμπος
 • Κατερίνη
 • Πύδνα-Και "iv class="preloader_type preloader_circl1h>Βeα η cf%84%ce%b7b9f%84%e%b9%cΗΡ1poadta1%c85ntasdatass5circlc%cf%b5-θ1%ce%b9%cΗy m-θf6%bf4%dΆegcοσ-θe%bbe%b7afe ccοσpost_t_post_title">0x18tem m .gr/pierlass="attachment-jnews-360x180 size-jnews-360x180 owl-lazy Bravo-Susolymability-Dialogues-Awards-0x18δρ7s81%ce%/f%cfn0x18 11nomia_5.jpg title="Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νbravo-susolymability-dialogues-awards-0x18posBravo Susolymability Dialogues & Awards>0x18f%83%cf%87%ce%b1-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%89-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%be%c7οκίci4a-i10 e%bbe%b7 >Β7s=jege%b9%ci>
 • f=httyε%b4βάλd=metem m .gr/pierlass="attachment-jnews-360x180 size-jnews-360x180 owl-lazy /-Γo%83dso-ct 6eg_t_posί-ooχ=f%c11jey-ce%-kaid%ce-jnews-.o0-ce%b4%cee 6eg_ύcε7"-w=Όyε%b4βάλd=me-6.ρ1E78s81%ce%/f%cfnf=httyε%b4βάλd=me 11: 288px) 100vw, 288px" data-src=https://olympiobima.gr/wp-content/uploads/202ρο7οκίci4a-i10 e%bbe%b7 >Β7s=jege%b9%ci>
 • f=httyε%b4βάλd=meass="jeg_post_tiref=https://olympiobima.gr/%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%bf%b5-θ1%c0μεf>
 • Εκατοντάδες τοπικές, παραδοσιακές ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων
 • ed9%c2posΕt%ce0d=menu%ass="j080 μπtem-row=default >
  Κaearch_togglpanenu-item-fa fs="earch"Κaearch_form target=_topce%input name=sterini/ >Κaearch_input placeholan>=Search... sia=text value autocomplete=offce%button sia=r_cmitn 7s/2021/04aearch_button btn"anenu-item-fa fs="earch"lass="newsfeed_prelaearch-link
  0κοle">
  Κaearch_togglpanenu-item-fa fs="earch"Κaearch_form target=_topce%input name=sterini/ >Κaearch_input placeholan>=Search... sia=text value autocomplete=offce%button sia=r_cmitn 7s/2021/04aearch_button btn"anenu-item-fa fs="earch"lass="newsfeed_prelaearch-linkΚdark_mode_togglpaς, eed_prelalian>
 • '
  >
 • 0, eed_pr=gntactext>byικιtee%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cauthorb1%ce%b9%cf%poswλe_bt%ce0 Βή4c0κοle">17>inικιtee%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cpieriapdion-1%ce%osporel="ow=defaultag"sw8solem-Όλe_bt%clyf%d 0ικιλίες οπωρ9-%cgntacread .gτmpaς, > Read .g Tmp: 1 mAικιte, eed_prezoom-i-jn-big>Aικιass="newsfeed_prezoom-i.gr/wrappn>la>
 • '
 • ioac%b9%cοε9eei dporel=tagw g_b7">Α8s΁%b4ccs=f"Εma.e%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ctag/circlbe%b7 φegσ1%cc9%c7s=jeg9f%84%i>
 • Sh="nικιλma.e%b9%ce"b1%ce%bdtwitter.com/i-%ce%bfweet?text=%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CFeg_+%CE%94%CE%AF%CE%BF%CFegc-CE%9F%CE%BB%CFegD%CE%BC%CF0CE%BF%CFegc%3A+%CE%9ACE%B1%CFeg4%CE%B5%CF0CE%B5%CE%AF%CE%B3CE%BF%CFegc%CFeg3CE%B1+CE%B1%CE%BDCE%B1%CE%BACE%BF%CE%AF%CE%BD%CFeg9%CFeg3CE%B7+%CE%B3CE%B9CE%B1+CFeg4%CE%B7%CE%BD+%CF0CF4%i>CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8CE%B5%CE%B9CE%B1+CE%BACE%AC%CE%B4%CFeg9%CE%BD+%CE%B1%CFeg0CE%BF%CFeg1CF4%i>CE%B9%CE%BC%CE%ACCFeg4%CFeg9%CE%BD+%CFeg3CFeg4%CE%BF+%CE%9B>CE%B9%CFeg4%CFegCCFeg7%CFeg9%CFegi>CE%BF&urle%ba%c%3A%2F%2F1%ce%b9%cf%81%%2Fdimos-dioy-1%ce%oy-katepce%oysa-anakoinosi-gia-τn-promit%cea-kadon-aporrcf%ton-sto-litohoro%2F"orel=nofollown 7s/2021/04btn-twitter exκded"anenu-item-fa fs=twitterrofii60, >Tweetικιλma.e%b9%ce"b1%ce%bdwww.linkedin.com/sh="nArticoa?urle%ba%c%3A%2F%2F1%ce%b9%cf%81%%2Fdimos-dioy-1%ce%oy-katepce%oysa-anakoinosi-gia-τn-promit%cea-kadon-aporrcf%ton-sto-litohoro%2F&%be=%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CFeg_+%CE%94%CE%AF%CE%BF%CFegc-CE%9F%CE%BB%CFegD%CE%BC%CF0CE%BF%CFegc%3A+%CE%9ACE%B1%CFeg4%CE%B5%CF0CE%B5%CE%AF%CE%B3CE%BF%CFegc%CFeg3CE%B1+CE%B1%CE%BDCE%B1%CE%BACE%BF%CE%AF%CE%BD%CFeg9%CFeg3CE%B7+%CE%B3CE%B9CE%B1+CFeg4%CE%B7%CE%BD+%CF0CF4%i>CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8CE%B5%CE%B9CE%B1+CE%BACE%AC%CE%B4%CFeg9%CE%BD+%CE%B1%CFeg0CE%BF%CFeg1CF4%i>CE%B9%CE%BC%CE%ACCFeg4%CFeg9%CE%BD+%CFeg3CFeg4%CE%BF+%CE%9B>CE%B9%CFeg4%CFegCCFeg7%CFeg9%CFegi>CE%BF"orel=nofollown 7s/2021/04btn-linkedin exκded"anenu-item-fa fs=linkedinrofii60, >Sh="nικιλma.e%b9%ce"b1%ce%bdreddit.com/s_cmit?urle%ba%c%3A%2F%2F1%ce%b9%cf%81%%2Fdimos-dioy-1%ce%oy-katepce%oysa-anakoinosi-gia-τn-promit%cea-kadon-aporrcf%ton-sto-litohoro%2F&%be=%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CFeg_+%CE%94%CE%AF%CE%BF%CFegc-CE%9F%CE%BB%CFegD%CE%BC%CF0CE%BF%CFegc%3A+%CE%9ACE%B1%CFeg4%CE%B5%CF0CE%B5%CE%AF%CE%B3CE%BF%CFegc%CFeg3CE%B1+CE%B1%CE%BDCE%B1%CE%BACE%BF%CE%AF%CE%BD%CFeg9%CFeg3CE%B7+%CE%B3CE%B9CE%B1+CFeg4%CE%B7%CE%BD+%CF0CF4%i>CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8CE%B5%CE%B9CE%B1+CE%BACE%AC%CE%B4%CFeg9%CE%BD+%CE%B1%CFeg0CE%BF%CFeg1CF4%i>CE%B9%CE%BC%CE%ACCFeg4%CFeg9%CE%BD+%CFeg3CFeg4%CE%BF+%CE%9B>CE%B9%CFeg4%CFegCCFeg7%CFeg9%CFegi>CE%BF"orel=nofollown 7s/2021/04btn-reddit exκded"anenu-item-fa fs=redditrofii60, >Sh="nικιλma.e%b9%ce"b1%c%bdvk.com/sh="n.php?urle%ba%c%3A%2F%2F1%ce%b9%cf%81%%2Fdimos-dioy-1%ce%oy-katepce%oysa-anakoinosi-gia-τn-promit%cea-kadon-aporrcf%ton-sto-litohoro%2F"orel=nofollown 7s/2021/04btn-vk exκded"anenu-item-fa fs=vkrofii60, >Sh="nικιλma.e%b9%ce"mailto:?s_ctem-=%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CFeg_+%CE%94%CE%AF%CE%BF%CFegc-CE%9F%CE%BB%CFegD%CE%BC%CF0CE%BF%CFegc%3A+%CE%9ACE%B1%CFeg4%CE%B5%CF0CE%B5%CE%AF%CE%B3CE%BF%CFegc%CFeg3CE%B1+CE%B1%CE%BDCE%B1%CE%BACE%BF%CE%AF%CE%BD%CFeg9%CFeg3CE%B7+%CE%B3CE%B9CE%B1+CFeg4%CE%B7%CE%BD+%CF0CF4%i>CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8CE%B5%CE%B9CE%B1+CE%BACE%AC%CE%B4%CFeg9%CE%BD+%CE%B1%CFeg0CE%BF%CFeg1CF4%i>CE%B9%CE%BC%CE%ACCFeg4%CFeg9%CE%BD+%CFeg3CFeg4%CE%BF+%CE%9B>CE%B9%CFeg4%CFegCCFeg7%CFeg9%CFegi>CE%BF&bodye%ba%c%3A%2F%2F1%ce%b9%cf%81%%2Fdimos-dioy-1%ce%oy-katepce%oysa-anakoinosi-gia-τn-promit%cea-kadon-aporrcf%ton-sto-litohoro%2F"orel=nofollown 7s/2021/04btn-email exκded"anenu-item-fa fs=enveloperofii60, >Sendικιλma.e%b9%ce%ba%c%3A%2F%2F1%ce%b9%cf%81%%2Fdimos-dioy-1%ce%oy-katepce%oysa-anakoinosi-gia-τn-promit%cea-kadon-aporrcf%ton-sto-litohoro%2Forel=nofollown 7s/202 exκded"anenu-item-fa fs=rofii60, >Sh="nικιλma.>
 • CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8CE%B5%CE%B9CE%B1+CE%BACE%AC%CE%B4%CFeg9%CE%BD+%CE%B1%CFeg0CE%BF%CFeg1CF4%i>CE%B9%CE%BC%CE%ACCFeg4%CFeg9%CE%BD+%CFeg3CFeg4%CE%BF+%CE%9B>CE%B9%CFeg4%CFegCCFeg7%CFeg9%CFegi>CE%BF"orel=nofollownn 7s/2021/04btn-pi-%crest "anenu-item-fa fs=pi-%crest"Κbtn-togglpanenu-item-fa fs="h="na.gii60κοle">
  '
  ass="newsfeed_predna-cuthor_νws-nepn 7s/2021/04cuthor_name"tee%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cauthorb1%ce%b9%cf%pos wλe_bt%ce0 Βή4c ass="jeg_ppeed_predna-cuthor_descu/p.gan>
 • Β3αι7-ta1%ce%bf- 7h>Β2το
 • 5 εi>
 • byικι ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cauthorb1%ce%b9%cf%poswλe_bt%ce0 Βή4c0κοle">Β3αι7-ta1%ce%bf- 7h>Β2το
 • 5 εi>
 • byικι ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cauthorb1%ce%b9%cf%poswλe_bt%ce0 Βή4c0κοle">
  byικι ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cauthorb1%ce%b9%cf%poswλe_bt%ce0 Βή4c0κοle">
  byικι ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cauthorb1%ce%b9%cf%poswλe_bt%ce0 Βή4c0κοle">
  σbnai΂ δpe9=fhκs wfν δ%b4tttϾΌce byικι ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cauthorb1%ce%b9%cf%poswλe_bt%ce0 Βή4c0κοle">
 • caad.gpenu-item-fas fs=hom>info@jnews-360x180 0κοlpjeg_preloader circle">
 • mwsu-i.gr/44214fneb1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce sw%u-1190f%dΒ2τοεστη iol1ef6%bi>8μεf>8με5στη iol1ef2posw8λesηf<χ=_btacςo
  Κmwsu_clospanenu-item >i-jn-cross.gii60κο-%cf%80%ce1/04bgma.gr/ekatle">la>
 • v clacurchdno_exκd/span>Κacurchdtogglpanenu-item-fa fs="curcha.gii60κοform ctdoneb1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce method=get orini/ >Κacurchdform target=_topΚacurchdinput placeholan>=Scurch... sia=tex- value automclete=offne%button sia=s_cmitn 7s/2021/04acurchdbutton btn"anenu-item-fa fs="curcha.gii60button6asformnewsfeed_prelb9%cscurchdresf%80b9%cscurchdhide f%thdresf%8t-post-ancestscurch-resf%8/wrappn>la"> mwsu-i.gr/119377fneb1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce sw%u-1190f%dΒe%bf- 1e swt%ceκeιρgy=h/emf%ds_c-mwsune%lie 7s/202mwsu-i.gr mwsu-i.gr/osia-taxonomy mwsu-i.gr/octem--ow=defaulmwsu-i.gr/119056fneb1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ceοrcl5οε0με9circlacircl1οb7 φeg1σ1%cc9%ce%bf- 7h>Βe%bf- 1e εi>
 • Βe%bf- 1elivee sLivef%dΒe%bf- 1evcf%tizνηsfouw8ΜΑ…e=h/e=mee 6Βe%bf- 1e εe%b9%c5 cdtaf%b5 cdtaΒe%bf- 5eμε5στη f2poswcgo<:/eg_e_aid%cass="jlics_c-mwsune%lie 7s/202mwsu-i.gr mwsu-i.gr/osia-taxonomy mwsu-i.gr/octem--ow=defaulmwsu-i.gr/119061fneb1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%cepieriapkaterinifouwαeg_b4νηs_c-mwsune%lie 7s/202mwsu-i.gr mwsu-i.gr/osia-taxonomy mwsu-i.gr/octem--ow=defaulmwsu-i.gr/119095fneb1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ceοrclaci1%cc9%c3κίc%cf%bf f2poswyticlyf%dlice%lie 7s/202mwsu-i.gr mwsu-i.gr/osia-taxonomy mwsu-i.gr/octem--ow=defaulmwsu-i.gr/119051fneb1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ceelladapοε0με1με9circl4με5στafe c1poswycδεctemf%dlice%lie 7s/202mwsu-i.gr mwsu-i.gr/osia-taxonomy mwsu-i.gr/octem--ow=defaulmwsu-i.gr/119050fneb1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ceelladapοίc%cf%b1circlacircl5circl4μεf cdtaf%afe c1posweκ<:/cl%8temf%dlice%lie 7s/202mwsu-i.gr mwsu-i.gr/osia-taxonomy mwsu-i.gr/octem--ow=defaulmwsu-i.gr/119049fneb1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ceelladapοίaμεf c9 cdtaΒ9 cdtaf%afe c1poswe%b cl/%ctemf%dlice%lie 7s/202mwsu-i.gr mwsu-i.gr/osia-taxonomy mwsu-i.gr/octem--ow=defaulmwsu-i.gr/119058fneb1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ceelladapcircl5circla>s_c-mwsune%lie 7s/202mwsu-i.gr mwsu-i.gr/osia-taxonomy mwsu-i.gr/octem--ow=defaulmwsu-i.gr/119066fneb1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ceοrclf c9 caμεf cdtaf%f cctaf%afe c1p%bf- 5ioac-tvposwιuμc-Tvf%dlice%lie 7s/202mwsu-i.gr mwsu-i.gr/osia-taxonomy mwsu-i.gr/octem--ow=defaulmwsu-i.gr/119074fneb1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ceοε0μεf>afe c1poswωϾΌγ%b4φtemf%dlice%lie 7s/202mwsu-i.gr mwsu-i.gr/osia-taxonomy mwsu-i.gr/octem--ow=defaulmwsu-i.gr/has-children mwsu-i.gr/119068fneb1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ceοε0μεf>
 • s_c-mwsune%lie 7s/202mwsu-i.gr mwsu-i.gr/osia-taxonomy mwsu-i.gr/octem--ow=defaulmwsu-i.gr/119069fneb1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ceοε0μεf>
 • 9eiolbe%b7 fe c6s=jeg9f%i>afe c1posw4λοζωtemf%dlicvar dfla=["view_u-%cr"]ιcrip >a-%cfad=selem-Sh="nCνη
 • Κbtn-facebookab9%cf%urle"b1%c%bdwww.facebook.com/"h="nr.php?u=[url]"e=[sclem-ed tex-]ab9%cf%ce%b3urle%ba%c%3A%2F%2F1%ce%b9%cf%81%%2Fdimos-dioy-1%ce%oy-katepce%oysa-anakoinosi-gia-τn-promit%cea-kadon-aporrcf%ton-sto-litohoro%2Fpiobimace%b3urlb9%cf%%be=%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CFeg_+%CE%94%CE%AF%CE%BF%CFegc-CE%9F%CE%BB%CFegD%CE%BC%CF0CE%BF%CFegc%3A+%CE%9ACE%B1%CFeg4%CE%B5%CF0CE%B5%CE%AF%CE%B3CE%BF%CFegc%CFeg3CE%B1+CE%B1%CE%BDCE%B1%CE%BACE%BF%CE%AF%CE%BD%CFeg9%CFeg3CE%B7+%CE%B3CE%B9CE%B1+CFeg4%CE%B7%CE%BD+%CF0CF4%i>CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8CE%B5%CE%B9CE%B1+CE%BACE%AC%CE%B4%CFeg9%CE%BD+%CE%B1%CFeg0CE%BF%CFeg1CF4%i>CE%B9%CE%BC%CE%ACCFeg4%CFeg9%CE%BD+%CFeg3CFeg4%CE%BF+%CE%9B>CE%B9%CFeg4%CFegCCFeg7%CFeg9%CFegi>CE%BFoutenu-item-fa fs=facebook-officiala.gii60κοbutton %80%ce"sclem-="h="n-button >Κbtn-twitterab9%cf%urle"b1%cc%83twitter.com/i-%ce%bfweet?tex-=[sclem-ed tex-]&urle[url]ab9%cf%ce%b3urle%ba%c%3A%2F%2F1%ce%b9%cf%81%%2Fdimos-dioy-1%ce%oy-katepce%oysa-anakoinosi-gia-τn-promit%cea-kadon-aporrcf%ton-sto-litohoro%2Fpiobimace%b3urlb9%cf%%be=%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CFeg_+%CE%94%CE%AF%CE%BF%CFegc-CE%9F%CE%BB%CFegD%CE%BC%CF0CE%BF%CFegc%3A+%CE%9ACE%B1%CFeg4%CE%B5%CF0CE%B5%CE%AF%CE%B3CE%BF%CFegc%CFeg3CE%B1+CE%B1%CE%BDCE%B1%CE%BACE%BF%CE%AF%CE%BD%CFeg9%CFeg3CE%B7+%CE%B3CE%B9CE%B1+CFeg4%CE%B7%CE%BD+%CF0CF4%i>CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8CE%B5%CE%B9CE%B1+CE%BACE%AC%CE%B4%CFeg9%CE%BD+%CE%B1%CFeg0CE%BF%CFeg1CF4%i>CE%B9%CE%BC%CE%ACCFeg4%CFeg9%CE%BD+%CFeg3CFeg4%CE%BF+%CE%9B>CE%B9%CFeg4%CFegCCFeg7%CFeg9%CFegi>CE%BFoutenu-item-fa fs=twittera.gii6λma.is="newsfeed_preselem-Sh="n-arrowClipnewsfeed_preselem-Sh="n-arroweloader circle">Κreada/ogress_wrappn>la">var c=documwst.body.ed_prName;c=c.replace(/rtcl-no-js/,'rtcl-js');documwst.body.ed_prName=c;ιcrip > acrip ad=rtcl-public-js=ex-ra>var rtcl={"decimal_poin":".","i18n_decimal_error":"Please e-%cr in decimal(.) format f%thout thousd/epar%tors . ","i18n_mon_decimal_error":"Please e-%cr in monet%ryrdecimal(.) format f%thout thousd/epar%tors dcurrd%cy symbols . ","is_rtl":"","is_admin":"","ajaxurl":"b1%cc%\/\d%ce%bf%ce%af%c\sizeadmin\/admin3ajax.php","-jnfirm tex-":"\u0395\u03af\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c3\u03af\u03b3\u03bf\u03c5\u03c1\u03bf\u03b9 \u03cc\u03c4\u03b9 \u03b8\u03ad\u03bb\u03b5\u03c4\u03b5 \u03bd\u03b1 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b3\u03c1\u03ac\u03c8\u03b5\u03c4\u03b5;","__rtcl_wpnonc%":"6b734bd49a","recaptchas":[],"recaptchas-://ditdon":[],"recaptcha_si.g_keu":"","recaptcha_responc%":{"regis-ratdon":0,"lisτng":0,"νηct":0,"report abus%":0},"recaptcha_invalid_messe%bf:"\u0394\u03b5\u03bd \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af\u03c4\u03b5 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03c6\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ba\u03b5\u03bd\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03ba\u03c9\u03b4\u03b9\u03ba\u03cc Captcha","usn>_login_algrt messe%bf:"\u03a3\u03c5\u03b3\u03b3\u03bd\u03ce\u03bc\u03b7, \u03b8\u03b1 \u03c0\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9 \u03c0\u03c1\u03ce\u03c4\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b4\u03b5\u03b8\u03b5\u03af\u03c4\u03b5.","60x180_l acrip defπ/attachment-jnews-360x180 size-jnews-3cache/minify/2f1cc.js.gicrip > acrip ad=jshowoffeadrotate-js=ex-ra>var impressdonmactem-={"ajax_url":"b1%cc%\/\d%ce%bf%ce%af%c\sizeadmin\/admin3ajax.php"};ιcrip > acrip defπ/attachment-jnews-360x180 size-jnews-3cache/minify/92b1e.js.gicrip > acrip ad=click-rackeadrotate-js=ex-ra>var clickmactem-={"ajax_url":"b1%cc%\/\d%ce%bf%ce%af%c\sizeadmin\/admin3ajax.php"};ιcrip > acrip defπ/attachment-jnews-360x180 size-jnews-3cache/minify/07097.js.gicrip > acrip ad=izei18n-js=afterawp.i18n.setLocalgD%cf({'tex- directdon\u0004ltr':['ltr']});ιcrip > acrip defπ/attachment-jnews-360x180 size-jnews-3cache/minify/f4186.js.gicrip > acrip ad=lodash-js=afterawindow.lodash=_.noCjnflict();ιcrip > acrip defπ/attachment-jnews-360x180 size-jnews-3cache/minify/e1df4.js.gicrip > acrip ad=izeapi-fetch-js=-ranslatdons>(functdon(domain,-ranslatdons){var localgD%cf=-ranslatdons.localgclasa[domain]||-ranslatdons.localgclasa.messe%bs;localgD%cf[""].domain=domain;wp.i18n.setLocalgD%cf(localgD%cf,domain);})("d5%cf%8",{"-ranslatdon-revision-las-":"2021-03-29 03:44:37+0000","gener%tor":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messe%bs","localgclasa":{"messe%bs":{"":{"domain":"messe%bs","plural%formt":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"el_GR"},"You ="n0/robably offl acrip defπ/attachment-jnews-360x180 size-jnews-3cache/minify/f565c.js.gicrip > acrip ad=izeapi-fetch-js=afterawp.apiFetch.usn(wp.apiFetch.creas-RootURLMiddlew="n("achment-jnews-360x180 sizejson/"));wp.apiFetch.nonc%Middlew="n=wp.apiFetch.creas-Nonc%Middlew="n("6da5394137");wp.apiFetch.usn(wp.apiFetch.nonc%Middlew="n);wp.apiFetch.usn(wp.apiFetch.mediaU0x180Middlew="n);wp.apiFetch.nonc%Endpoin="achment-jnews-360x180 sizeadmin/admin3ajax.php?ctdonerest-nonc%";ιcrip > acrip ad=νηct%form-7-js=ex-ra>var wpcf7={"cached":"1"};ιcrip > acrip defπ/attachment-jnews-360x180 size-jnews-3cache/minify/d96e1.js.gicrip > acrip ad=mediaelemws-e-jre-js=before>var mejsL10n={"langue%bf:"el","str .gs":{"mejs.downe%cf-filbf:"\u0391\u03bd\u03ac\u03ba\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03b1\u03c1\u03c7\u03b5\u03af\u03bf\u03c5","mejs.install%flashf:"\u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u03af\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b5\u03bd \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf Flash playπ\u03b5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf \u03ae \u03b5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03b5\u03c3\u03c4\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf. \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5 \u03b5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03bf \u03c0\u03c1\u03cc\u03c3\u03b8\u03b5\u03c4\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 Flash playπ\u03ae \u03ba\u03ac\u03bd\u03c4\u03b5 \u03bb\u03ae\u03c8\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c5\u03c4\u03b1\u03af\u03b1\u03c2 \u03ad\u03ba\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc b1%cc%\/\dget.adobe.com\/flashplay\/","mejs.fullcreenf:"\u03a0\u03bb\u03ae\u03c1\u03b7\u03c2 \u03bf\u03b8\u03cc\u03bd\u03b7","mejs.playa:"\u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae","mejs.paus%":"\u03a0\u03b1\u03cd\u03c3\u03b7","mejs.time-sliderf:"\u03a7\u03c1\u03cc\u03bd\u03bf\u03c2 \u03ba\u03cd\u03bb\u03b9\u03c3\u03b7\u03c2","mejs.time-help-tex-":"\u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03c0\u03bb\u03ae\u03ba\u03c4\u03c1\u03b1 \u0391\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\/\u0394\u03b5\u03be\u03af \u03b2\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c7\u03c9\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1 \u03b4\u03b5\u03c5\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\u03bb\u03b5\u03c0\u03c4\u03bf, \u03a0\u03ac\u03bd\u03c9\/\u039a\u03ac\u03c4\u03c9 \u03b2\u03ad\u03bb\u03b7 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c7\u03c9\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03b4\u03ad\u03ba\u03b1 \u03b4\u03b5\u03c5\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\u03bb\u03b5\u03c0\u03c4\u03b1.","mejs.live-br%cfcas-":"\u0396\u03c9\u03bd\u03c4\u03b1\u03bd\u03ae \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7","mejs.v/lume-help-tex-":"\u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u03af\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03c0\u03bb\u03ae\u03ba\u03c4\u03c1\u03b1 \u03a0\u03ac\u03bd\u03c9\/\u039a\u03ac\u03c4\u03c9 \u03b2\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03c5\u03be\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ae \u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7.","mejs.unmutbf:"\u0391\u03c0\u03bf\u03c3\u03af\u03b3\u03b1\u03c3\u03b7","mejs.mutbf:"\u03a3\u03af\u03b3\u03b1\u03c3\u03b7","mejs.v/lume-sliderf:"\u03a1\u03c5\u03b8\u03bc\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u0388\u03bd\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7\u03c2","mejs.video-playf:"\u03a0\u03c1\u03cc\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1 \u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae\u03c2 \u0392\u03af\u03bd\u03c4\u03b5\u03bf","mejs.audio-playf:"\u03a0\u03c1\u03cc\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1 \u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae\u03c2 \u0389\u03c7\u03bf\u03c5","mejs.captdons-sub%besf:"\u039b\u03b5\u03b6\u03ac\u03bd\u03c4\u03b5\u03c2\/\u03c5\u03c0\u03cc\u03c4\u03b9\u03c4\u03bb\u03bf\u03b9","mejs.captdons-chaptpes":"\u039a\u03b5\u03c6\u03ac\u03bb\u03b1\u03b9\u03b1","mejs.none":"\u039a\u03b1\u03bc\u03af\u03b1","mejs.afrikaans":"\u0386\u03c6\u03c1\u03b9\u03ba\u03b1\u03b1\u03bd\u03c2","mejs.albaniana:"\u0391\u03bb\u03b2\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.arabicf:"\u0391\u03c1\u03b1\u03b2\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.belarusiana:"\u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03bf\u03c1\u03c9\u03c3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.bulgariana:"\u0392\u03bf\u03c5\u03bb\u03b3\u03b1\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.catalana:"\u039a\u03b1\u03c4\u03b1\u03bb\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.chinese":"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.chinese-simplified":"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1 (\u0391\u03c0\u03bb\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03b1)","mejs.chinese-traditdonal":"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1 (\u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b4\u03bf\u03c3\u03b9\u03b1\u03ba\u03ac)","mejs.cr%ctiana:"\u039a\u03c1\u03bf\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.czechf:"\u03a4\u03c3\u03ad\u03c7\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.danishf:"\u0394\u03b1\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.dutchf:"\u039f\u03bb\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.englishf:"\u0391\u03b3\u03b3\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.estoniana:"\u0395\u03c3\u03b8\u03bf\u03bd\u03b9\u03b1\u03bd\u03ac","mejs.filipinof:"\u03a6\u03b9\u03bb\u03b9\u03c0\u03c0\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.finnishf:"\u039f\u03bb\u03bf\u03ba\u03bb\u03ae\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7","mejs.fenchf:"\u0393\u03b1\u03bb\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.galicianf:"\u0393\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03b9\u03b1\u03bd\u03ac","mejs.germanf:"\u0393\u03b5\u03c1\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.greeka:"\u0395\u03bb\u03bb\u03b7\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.haitian-creolea:"\u039a\u03c1\u03b5\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac \u0391\u03ca\u03c4\u03ae\u03c2","mejs.hebrewa:"\u0395\u03b2\u03c1\u03b1\u03ca\u03ba\u03ac","mejs.hindi":"\u03a7\u03af\u03bd\u03c4\u03b9","mejs.hungariana:"\u039f\u03c5\u03b3\u03b3\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.icelandicf:"\u0399\u03c3\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.indonesiana:"\u0399\u03bd\u03b4\u03bf\u03bd\u03b7\u03c3\u03b9\u03b1\u03ba\u03ac","mejs.irishf:"\u0399\u03c1\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.italiana:"\u0399\u03c4\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.japanese":"\u0399\u03b1\u03c0\u03c9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.koreana:"\u039a\u03bf\u03b5\u03c1\u03ac\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.latviana:"\u039b\u03b5\u03c4\u03bf\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.lithuaniana:"\u039b\u03b9\u03b8\u03bf\u03c5\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.macedoniana:"\u03a3\u03bb\u03b1\u03b2\u03bf\u03bc\u03b1\u03ba\u03b5\u03b4\u03bf\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.malaya:"\u039c\u03b1\u03bb\u03b1\u03b9\u03c3\u03b9\u03b1\u03bd\u03ac","mejs.maltese":"\u039c\u03b1\u03bb\u03c4\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.norwegiana:"\u039d\u03bf\u03c1\u03b2\u03b7\u03b3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.ppesiana:"\u03a0\u03b5\u03c1\u03c3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs./lishf:"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.portugues%":"\u03a0\u03bf\u03c1\u03c4\u03bf\u03b3\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.romaniana:"\u03a1\u03bf\u03c5\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.russiana:"\u03a1\u03c9\u03c3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.serbiana:"\u03a3\u03b5\u03c1\u03b2\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.slovaka:"\u03a3\u03bb\u03bf\u03b2\u03b1\u03ba\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.sloveniana:"\u03a3\u03bb\u03bf\u03b2\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.κishf:"\u0399\u03c3\u03c0\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.wahilia:"\u03a3\u03bf\u03c5\u03b1\u03c7\u03af\u03bb\u03b9","mejs.wedishf:"\u03a3\u03bf\u03c5\u03b7\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.tagalog":"Tagalog","mejs.thaif:"\u03a4\u03b1\u03ca\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.turkishf:"\u03a4\u03bf\u03c5\u03c1\u03ba\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.ukrainiana:"\u039f\u03c5\u03ba\u03c1\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.vietnamese":"\u0392\u03b9\u03b5\u03c4\u03bd\u03b1\u03bc\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.welshf:"\u039f\u03c5\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.yiddishf:"\u0393\u03af\u03bd\u03c4\u03b9\u03c2"}};ιcrip > acrip defπ/attachment-jnews-360x180 size-jnews-3cache/minify/864c2.js.gicrip > acrip ad=mediaelemws-ejs=ex-ra>var _wpmejsSetτngs={"pluginPass":"\sizeincludes\/js\/mediaelemws-\/","ed_prPrerent:"mejs-","stretchng":"responsive"};ιcrip > acrip defπ/attachment-jnews-360x180 size-jnews-3cache/minify/48b7d.js.gicrip > acrip ad=jprel3frjnewsdejs=ex-ra>var jpreloptdon={"login_ς τ":"b1%cc%\/\d%ce%bf%ce%af%c\sdimos-dioy-1%ce%oy-katepce%oysa-anakoinosi-gia-τn-promit%cea-kadon-aporrcf%ton-sto-litohoro","/pup_crip t:"magnific","ainglp_galleau":"","ism%ceoa":"","isia":"","sidefeedaajax":"","langue%bf:"el","modulp_prerent:""prelomodulp_ajax_","livecscurch":"1","ce%bid":"34947","isblog":"1","admin_baf:"0","follow_video":"","follow_ce%itdon":"top_re%bf","rtl":"0","gif":"","lang":{"invalid_recaptcha":"Invalid Recaptcha!","empty_usn>name":"Please e-%cr your usn>name!","empty_email":"Please e-%cr your email!","empty_p_prword":"Please e-%cr your p_prword!"},"recaptcha":"1","si.g_slug":"\s","si.g_domain":"%ce%bf%ce%af%c","zoom_button":"1","autoe%cf_l acrip defπ/attachment-jnews-360x180 size-jnews-3cache/minify/14b1d.js.gicrip > a!--[if lt IE 9]> acrip /att'achment-jnews-360x180 size-jnews-3f%ce%s/ob/_prets/js/html5shiv.min.js' ad=html5shiv-js.gicrip > a![end f]--> acrip ad=jprel3sclem-="h="n-js=ex-ra>var jprel_sclem-_"h="n={"is oustomizp_preview":""};ιcrip > acrip defπ/attachment-jnews-360x180 size-jnews-3cache/minify/dcd2a.js.gicrip > awsfeed_prelb9%ccf%9prelomoceoadaticky_ads "la">jQueau(documwst).ready(functdon(){if(jQueau.fn.gslider){jQueau('.g-1').gslider({groupid:1,speed:10000});}});ιcrip > window.w3tc_cf%8e%cf=1,window.lf%8L%cfOptdons={elemws-l_sclem-or:".lf%8",callback_ τοd:functdon(t){var e;try{e=pre CustomEvent("w3tc_cf%8e%cf_ τοd",{detail:{e:t}})}catch(a){(e=documwst.creas-Event("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_cf%8e%cf_ τοd",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvent(e)}}ιcrip >acrip async/attachment-jnews-360x180 size-jnews-3cache/minify/1615d.js.gicrip > a/body.gihtml>