Πέμπτη 26 Νοε 2020 6:10      

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 έως 50.000€

Νέα δράση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Από 10 Σεπτεμβρίου εως 9 Οκτωβρίου οι υποβολές προτάσεων στη Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία»με επιχορήγηση  ώς 50.000€

Η νέα δράση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επιχορηγεί τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας που οφείλονται στα μέτρα περιορισμού της έξαρσης του Covid-19.

Προϋπολογισμός- Ενίσχυσης

Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 150.000.000 ΕΥΡΩ.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000,00€.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που:

•             κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους,

•             λειτουργούν νομίμως στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

•             έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019,

•             δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019,

•             έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα της Πρόσκλησης.

Επλέξιμες Δαπάνες

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

•             των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

•             των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

•             του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

•             του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

•             του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες)

•             Διάφορα λειτουργικά έξοδα

Υποβολή αιτήσεων

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία».

Αξιολόγηση Προτάσεων και Κριτήρια Βαθμολόγησης

Οι αιτήσεις αξιολογούνται βάσει βαθμολογίας που προκύπτει από:

•             Τις ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) έτους 2019

•             Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων προς Κύκλο Εργασιών (EBITDA/Κ.Ε.) έτους 2019

•             Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης για το διάστημα 1-4-2020 έως 30-06-2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 1-4-2019 έως 30-06-2019

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

Η ανάλωση θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021  σε αντιπαραβολή των στοιχείων βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του αιτούμενου ποσού .

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2022 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Για περισσότερες πληροφορίες και ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους της DYNAMIC BUSINESS

Βότση 18 Κατερίνη

Τηλ : 2351049999     e-mail: vlimpanovnos@gmail.com

 

 

 

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top