Τετάρτη, 14 Απρίλιος, 2021
customss="menu-item menu-ustomss="menu-it men88item-object-category menu-item-119095 bgnav" data-item-row=defopinions6%cΑόψύ-Χαμf%8os/ >Δίον-Όλυμπος 92">sfees="menu-item menup-36ss="menu-it 28480item-object-category menu-item-119095 bgnav" data-item-row=defaddivts6%cΑbb%8cef544πρ%83%ce%af%ce%b1/ class=jnews_preloader_circleοσav_col οσav_cta-iv> Δίοfa f"(mearch"ss=iήψεform subconbgnav" data-item-row=defss=thod=getdata-cat-idsfe=text value autocomplete=off_nebutton >sfe=iv>mitωπόνωΔίοfa f"(mearch"ss=iήbuttonήformed_carousel owl-cΔίοfa f"(mearch"ss=i View All Resites_prelo_prelo_prelo_prelo_prelo_prelo_prelo_prelo_prelo_prelo_prelo >Εργασίavbar_mm-routwrappclws >Εργασίavbar_mm-rouject-cmode=fixeded_carousel owl-cmm-routbottombar wl-cmm-routmidbar wl-c%ce%b1%ce%darkeed_carousel oad-status=loaded claοσav_rowloader_circleοσav_col οσav_lefa>
Δίοfa f"(bars"ss=iήψε class=jnews_preloader_circleοσav_col οσav_cta-iv>mm-routlogoeed_carousel <υ->
logo_ mgs-360' size"ect-:ws-36/svg+xml,%3Csvg%20xmlnl 'item"> ψε class=jnews_prelo_preloader_circleοσav_col οσav_ronta> Δίοfa f"(mearch"ss=iήψεform subconbgnav" data-item-row=defss=thod=getdata-cat-idsfe=text value autocomplete=off_nebutton >sfe=iv>mitωπόνωΔίοfa f"(mearch"ss=iήbuttonήformed_carousel owl-cΔίοfa f"(mearch"ss=i View All Resites_prelo_prelo_prelo_carousel owl-caav_υμre">dark_mode"_nelabe/div>sfe=checkboxdata-cat-iddark_mode_togglreewsfeer_circle
 • Εργαsticky_blank"> ce styό--conta: zy s;"ss=jnews_preloader_circle-jnewrappclws >Εργα"e-jnewrap e-jneautox180 "eg_megaurlbgnav" data-item-row=defminyma-pr-proedroy-dimkoino>msta3>
 • ad=breadcrumbs>wsfeer_circ_newsfeed_item ">
  Δίοfa f"(anglr-rontaeed=iήsfeer_circ_newsfeed_item ">
  Δίοfa f"(anglr-rontaeed=iήsfeer_circ=breadcrumb_cirt_link_newsfeed_item ">
  Μή%΅μ8ά360. Π %bδbd% ΅ ce%.fe%b τετ%c Λι5χχώ ΅, Τάκ Ατ.d%ά,%e%b5%ce χρηce%.fκce%bb%-.
  sfeer_circ=s=tastext>byot">
  16 Ν %bμβbd%οη2018ψε classdiv>
  inot">
  lasss=tasreadτ"> Readτ T lasss=taszoomject-can-step=3ject-cout-step=2/span>zoom-dropdown/span>zoom-i" deewsfeer_circlzoom-i" d-small>Aot"> Aot"> Εργαzoom-iteg_nebutton ργαzoom-outoader dAot"> Εργαzoom-b"r-oad-status=loaded clazoom-b"rsp=jnews_prelnebutton ργαzoom-resetoader dResetot"> Εργασίs=tasoammta-lowsfeed_item ">
  p >Δίοfa f"(oammta--o"ss=i 0ψε class=jnews_prelo_prelo_prelo_carousel owl-cfeatured featured_ws-360lowsfeed_item ">
  Εργασίshv cltopsoad-status=_prelo_carousel owl-c80 lass8rticoujws_pre" data-_tops80s eed_carousel '80sewrappcl 'ss=jnews_preloader_circl"ta-ry-oad-ta-mno-sh"newsfeed_preloa"σίshv clbutton shv c-f=ht-mwl-cΜεαφ d%%8e χρηc%ce8e%bd%c εϷcf%8ημκce%bb%-csfeerad=mo c-82490dot"> ΜΕ ΑfΡΜ ΤΙΣ ΑΤΟcΟcfeΤΙΚfΣ ΕΛΟΓfΣ ΀ϑΙ ΤΙΣ ΕΛΟΓfΚfΣ ΔΕιϑΣΕcstrong>Μή%΅μ8ά δίά360. Π %bδbd% ΅,ce%ή τη Ατ.d%ά,%e%b5%ce χρηce%% ΄cf%8ηΕκce%bb%- γλ ειρΓfΑ ΤΟ ΛΙΤΟcΩι.papedp>Σ3% λτ%ce cf%3%e cb%a΅μ82/μκce%bb%-%e%b5%ce χαρϿ%cf%8 Α%ce8e%bd%cεϷη. Πόεϵι5χιργb οce%bb%-%ί ΅ c%b5%ce ρώε φ d% bb%cee%bιρμ82/ ευ΃ύ χμεπΑί84%eτce%bb%cf%84.Είτρένέάύ χμ΀δίά3bbd%μέν΅μ82/μ82/μνe%bd%cαι 9%b νέδ%cfνε ώ4%ecef%84ι5χυ81%ce8c-%cf%.Ο χρόν74%eειρη ζe%η ίe%bd%c%ecefο%%cf%.papedp>Σe8e νέ% οce%bb%ι τ τe%% e%ω-%3b cρμ8 οe%bd%cαι 9%%ce%b%eειν7εϯ΀δίαφ d%e χρηce%% ΄cf%8ηειρΤϿ%cf%8ηΚe%b τετ%4.Είτρη δb3%%c όετ%c΀δίδίτιρ80cηΤϿ%cf%8ηΚe%b τ lτ%e cέδ%μ8 υ81%ce8c-%΅ν%eτ%% ετ%%ce cb3%%b3%σcο - ειρνέδτ%8c-%΅ν% χαψ%8cυ΀α80αϿ%ce5 oτ%%ce.papedp>Σe%ce8Ϻbd%μένα,ρρΥ΀δΈ%8cρΔή%%8 cρειρ΄ρΥ΀δΈ%8cρΔe%% ΄cf%8c τ%%ce cbν%΅λρθcefb%a΅ν δδcf%ς χ%ce cφ8e%bλ΄cf cstrong>δϽe ρΔe%% ΄cf%8ηειρΤϿ%cf%8ηΚe%b τετ%4θcefb%a΅ν%%cχω81%%ce%bd cφ8e%bλ΄cf.papedp>Α%ceς μίτρ8ε ρΔe%8ε4θcefb%a΅νε δb3%%c όετ%c,αφε τ΂ cf%  cstrong>νέδατ%ce%%΅νe%e%b e Δή%%8 cδατ%΅μ8cf,αφετ%bd% ΅ c cstrong>νέδατ%ce%%΅νειρόe%e%b cφ8e%bλ΄cfθγcfν%b5%ce χρηce%% ΄cf%8ηειρΤϿ%cf%8ηΚe%b τετ%4,Ψφ8e%bλ΄cf δοe%e%b% οτ% θce%b%b9%%εϵι5χιρσεκde%e%b e Υ΀δΈ%8c Δή%%8 c, οτ% θceο%τ cstrong>δϽe8cώ4%eτ%% ετ%.papedp>Μ82/ εαραϵι5ο΀αρfδ oπδίοχΉπΠρόεδbd% ΂επΔe%% ΄cf%8ηΚe%b τετ%c Λι5χχώ ΅ (:/11 –:/12), θbρώ8ε %ce8η ε%%γιξ΀δίαφ d%eα)/ εαρί8%eτce%bb%cf%8, β)/ εψ%φ8e%bλ΄cf΀αρ΀δΈ%φ8΀αρe%% ΀αρειρ α%%cχω81%%ce%bd cφ8e%bλ΄cf΀αρ΅μ88cf΀αρe%%e8ι oειρΤϿ%cf% oΚe%b %e8΀α,eο%τρμ8 ο%γιξθb%cf%8, δc8ε %μ8 υ81%ceί80ιν7΄cf%8η%bd%cδcf%στ241-360x188Ά8ce%΂΀αρϿ%cf% oΚe%b τce%b .papedp>Ι%bd%cίce%ρcefΉπ-360x188χρηce%% ΄cf%8ηειρΤϿ%cf%8ηΚe%b τετ%4,eο%τρμ8 ϸb%cf%8 ο%γιξ, δc8ε 80e8ρειρδο δc8άζ8,eοe %81%μεcef%8 ρΔe%% ΄cf%8ηειρΤϿ%cf%8ηΚe%b τετ%4έb%a΅ν%8 f% c -e%ρηc%ce8τ%f%84ιb%eει δb3%%c%8 %8.papedp>Εξ3bf%8fιρ8ε Δή%%8 c-%ί ΅ c οce%ceίσceο%τρη %8f8e χbϔή%%8 ΅ cει β%fιc,αις χαριcf% η μϭσ΀αροce%bb , θce%3b cρ8081%ceστχιΌ΀α΀αροce%ceέν΀α,eϴef%8ήχιe%% 8 ΅ –Δe%% ΄cf%8΅μ88cfλτ΅ cf% χ%ce c %bδbd% ΅ηειρ α%΅μ88cfcf΀αρe%%e8ι oειρΤϿ%cf% oΚe%b %e8΀α. Κ ιαις%8 τ%be%b οcfbd%ν8ειρέbcf081%ceστχceο%τρΌcρε81%ρ"μέν,e3bν΀α’Όc e%ω-%ceο%τρε81%ρ"μέν-%υ%%b74%ef%824.papedp>Μ82/β ντ εόe%b%-360x1α%b%ρc,eο%ι β%fι188΄ρθce%3b%%΅νϿ%ceτ%4ί ΅ c 80c cf αϭσαις 0αι 9%bτ%c,%ce%-e%ρο88cfλτηειρκcf%ce% ροe%e%b%ρθcef8ce8c-%΅ν%eέάυμ88μεce%΅ν%eb%cf%8 80 νέ% Α%ce8e%bd%c εϷcf%ς χ%b%.Είι εαϯΒηπβ%fι188΄ρΉπ-360x188χΔe%% ΄cf%8Κe%b τετ%c Λι5χχώ ΅, %%b7eο%τρερη έδbd%ολόce ΅ δίϔή%%8 ΅ clτήfλα ΅,cέδ%μ8 υ81%cec cf cρε%bdεcef%8241-360x18e%e%be-%cf%84%e%b5%ceένέ΁ γ -e%ρο μϭεce%b cstrong>ΓfΑ ΤΟ ΛΙΤΟcΩι.papedp> c/pedp>cstrong>Δe%ή τηηΚ. Ατ.d%ά4c/pedp>cstrong>Σb3%%bdι8 ύ c-%Δ%ε γcf4c/pedp>cstrong>360. Πόεδbd% ΂επΔe%% ΄cf%8c/pedp>cstrong>Κe%b τετ%c Λι5χχώ ΅c/pedp>cstrong>23520 81 108c/pedp>cstrong>6944 44 12 68c/pedeed_preloader 92">ags>wsfee>Tags:ot">
  ag/ag>%μ8 ΄cf%8ημκce%bb%-c%ce%b7/%%ce9%ce%ad%ce%af6%rel=>ag>ι5τ·ω81%ψε class=jnews_preloader_circlσίshv clbottomsoad-status=loaded claslassshv clbutton shv c-bottomass=sub-menu>
  Δίοfa f"(facebook-officiallas=iήsfee>Shv cot"> Δίοfa f"(twitterlas=iήsfee>Tweetot"> Δίοfa f"(linkedinlas=iήsfee>Shv cot"> mit?urlbgnav"%3A%2F%2Fta-item-row=de%2Fminyma-pr-proedroy-dimkoino> Δίοfa f"(redditlas=iήsfee>Shv cot"> Δίοfa f"(vklas=iήsfee>Shv cot"> men%CE%9C%CE%AE%CE%BD%CF%b5mCE%BC%CE%B1+%CF%b0%CF%b1.+%CE%A0%CF%b1%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%b1%CE%BF%CF%b5+%CE%94%CE%B7mCE%BC.%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%bC%CF%b4%CE%B7mCF%b4%CE%B1mCF%b2+%CE%9B%CE%B9%CF%b4%CE%BF%CF%b7mCF%bE%CF%b1%CE%BF%CF%b5%2C+%CE%A4%CE%AC%CE%BA%CE%B7+%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%b1%CE%B9%CE%AC%2C+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%b4%CE%B9%CF%b2+%CE%94%CE%B7mCE%BC.%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%b2.&bodybgnav"%3A%2F%2Fta-item-row=de%2Fminyma-pr-proedroy-dimkoino> Δίοfa f"(envelopelas=iήsfee>Sendot"> Δίοfa f"(las=iήsfee>Shv cot"> Εργαshv c-seoaddatynew19095 b"width: 3www.linkedin.com/shv cArticou?urlbgnav"%3A%2F%2Fta-item-row=de%2Fminyma-pr-proedroy-dimkoino>Δίοfa f"(linkedinlas=iήaa-119095 b"width: 3www.pi=18rest.com/pi=/create/bookmarklet/?pi=Fave=1&urlbgnav"%3A%2F%2Fta-item-row=de%2Fminyma-pr-proedroy-dimkoino>Δίοfa f"(pi=18rest"ss=iήψε clasnewsfeed_#data-cat-idbtn-togglrel >Δίοfa f"(mh"newsf=iήψε class=jnews_preloader_circleοσ80 lass8rticoujws_pre" data-_bottoms80s eed_carousel '80sewrappcl 'ss=jnews_preloader_circlws_preloav_nex-soad-status=_preloader_circles_pre8uthor_boxc%ce%b1%ce%enu>
  s_preloader_circlσί8uthor_oad-ta-loεωπόνω8uthor_name"s%c19095 bgnav" data-item-row=defauthorata-item-row3%c λατ% Βή%%8 αμόγpr_circlσί8uthor_desc>c/pedeed_preloader 8uthor_socialc_newstarget=_blank 095 bgnav" data-item-row=deωπόurlel >Δίο'fa f"(globe'ss=i ψε class=jnews_prelo_preloader_circls_prerelated 92"oad-status=loaded claslass 92block_8 lass 92blockre">mmdule_hook lassaginabcon_disaboujwassoal_3o3jws_premmdule_82490_0_60772c7f7a4f2 izes="(unique=ws_premmdule_82490_0_60772c7f7a4f2loader_circleοσblock_headτ οσblock_headτ_6mwl-c
  P 92sc/">
  5mae%ba%ce%%lympiof%ce%ba5%ee%b1%e%bc%ce%bc%ce%a5%ce%bd%ce%af-%ce%ad%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%af-%ce%ad%ce%ba%cee"5%ce%be%cf%8c%ce%b6
  newsfeed_item ">
  5mae%ba%ce%%lympiof%ce%ba5%ee%b1%e%bc%ce%bc%ce%a5%ce%bd%ce%af-%ce%ad%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%af-%ce%ad%ce%ba%cee"5%ce%be%cf%8c%ce%b6
  byot">
  5mae%ba%ce%%lympiof%ce%ba5%ee%b1%e%bc%ce%bc%ce%a5%ce%bd%ce%af-%ce%ad%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%af-%ce%ad%ce%ba%cee"5%ce%be%cf%8c%ce%b6Δίοfa f"(olock-o"ss=i 14ρρο%οη2021ψε class=jnews_prelo_8rticouc<8rticouded claslass 92 lassl_md_1 format-staddatd>
  4itle"9/%ce%imae%ab5%ee%b1%ced7d%ce%c%ce%ab5%ee%b1%ce%e-ce%bbd%ce%b%cf%855mae%ba%ce%%lympio1a%cee"3itle"9/%ce%b-%cce%09%cf%5%ce%b1%ce%b9%cfb>
  newsfeed_item ">
  4itle"9/%ce%imae%ab5%ee%b1%ced7d%ce%c%ce%ab5%ee%b1%ce%e-ce%bbd%ce%b%cf%855mae%ba%ce%%lympio1a%cee"3itle"9/%ce%b-%cce%09%cf%5%ce%b1%ce%b9%cfb>
  byot">
  5%ce%b1%ce%b3mpiob1%ce%b3%ce%bfhumb>5%ce%bba%cee"3itle"9/%ce%b-%cce%%ce%b79%ce%bba%cee"1%cfb> %ce%b7imae%b
  newsfeed_item ">
  5%ce%b1%ce%b3mpiob1%ce%b3%ce%bfhumb>5%ce%bba%cee"3itle"9/%ce%b-%cce%%ce%b79%ce%bba%cee"1%cfb> %ce%b7imae%b
  byot">
  69%cf%5%ce%b1%ce%b5itle"9/%ceacmpe%b1%cfce7ce%bd7d%ce%ba%cee"cce%bd5%cf hry/%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%ans=jte-jnew %b9/ >
  newsfeed_item ">
  69%cf%5%ce%b1%ce%b5itle"9/%ceacmpe%b1%cfce7ce%bd7d%ce%ba%cee"cce%bd5%cf hry/%cΤρ80ή Ϸε η Α χρbbd%8%ρε%ά 8΂ cf%e χ δή%%8 cδece%ροτ84αμόγeed_preloader 92"s=taοdiv>
  byot">
  69%cf%5%ce%b1%ce%b5itle"9/%ceacmpe%b1%cfce7ce%bd7a%cee"cce%bd5%cf hry/%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%ans=jte-jnew %b9/ >
  newsfeed_item ">
  69%cf%5%ce%b1%ce%b5itle"9/%ceacmpe%b1%cfce7ce%bd7a%cee"cce%bd5%cf hry/%cΣb3%% χτ ε4%%e χρbbd%8%ρε%ά 8 cf% χ%ce ρρηce%% 8 ΅84αμόγeed_preloader 92"s=taοdiv>
  byot">
  69%cf%5%ce%b1%ce%b5itle"9/%ceacmpe%b1%cfce7ce%bd7a%cee"cce%bd5%cf hry/%cp >Δίοfa f"(olock-o"ss=i 13ρρο%οη2021ψε class=jnews_prelo_8rticouc<=jnews_preloader_circlsmdule-overlayed_carousel 'pre=htter_>sfe pre=htter_dot'cf%8e%ce%bd%csmdule-pre=htter lassre=htter dot"newsfeed_/sfeed_sfeed_/sfeed_sfeed_/sfeed__preloader_circlesmdule-pre=htter lassre=htter circlewsfeed_preloads_preloa=htter_circle_outtus=loaded clas_preloa=htter_circle_ass=jε class=jnews_preloader_circlesmdule-pre=htter lassre=htter squ"newsfeed_preloawl-cvar ws_premmdule_82490_0_60772c7f7a4f2={"hev cl_i" d":"","fir92">sfe":"headτ_6","hev cl_backgrousfe":" 92","" data-_tsfe":"all","nb5%er_ 92":"5"," 92"offset":0,"unique_oad-ta-":"disabou","include_ 92":"","exclude_ 92":82490,"include_citem-ty":"8,3,10,8,9","exclude_citem-ty":"","include_author":"","include_tag":"","exclude_tag":"","advert_citem-ty":"","writers":"","sort_by":"late92","es=i_format":"defaitee,"es=i_format_custom":"Y\/m\/d","force_normal_ws-36Δυ":"","aginabcon_mode":"disabou","aginabcon_nex-loav_showtex-":"","aginabcon_nb5%er_ 92":"5","aginabcon_scroll_l1mi2":"3","boxe":"","boxejshvdow":"","el_wd":"","el_ousel":"","scc=ht":"","oalumn_ρχ":"auto","> s_prelo_preloader_circls_preautox180-splitter g_megaurlbgnav" data-item-row=defminyma-pr-proedroy-dimkoino>sfe pre=htter_dotwsfeed_preloa"s_prfeed re=htter lassre=htter dot"newsfeed_/sfeed_sfeed_/sfeed_sfeed_/sfeed__preloader_circles_prfeed re=htter lassre=htter circlewsfeed_preloads_preloa=htter_circle_outtus=loaded clas_preloa=htter_circle_ass=jε class=jnews_preloader_circles_prfeed re=htter lassre=htter squ"newsfeed_preloawl-c
  c/picture ΑΠeed_preloacatdedp>c >Δίοfas f"(homewsf=i Βντ 18, 601 00,δece%ροτΔίοfas f"(phone-Δίοfas f"(phone-Δίοfas f"(faxwsf=i Fax: 23510 20672Δίοfar f"(envelope-openlas=i E-mail: ewsfeed_mailto:info@60px) 100vw, 3>info@60px) 100vw, 3ψε pws_prelo class=jnews_preloader_circl"col-md-3 foottu_%clumnenu_preloader_circl"col-md-3 foottu_%clumnenu_preloader_circl"col-md-3 foottu_%clumnenu_prelo=jnews_prelo_prelo_prelo_carousel owl-cfoottu_bottomass=sub-menu>
  sfe- 92">sfe m=nu-itegoo> men-age m=nu-itegohome m=nu-itego442140lowsfeed_item ">
  Α% 8cf%8ψε li_nelirad=m=nu-itego116047ωπόm=nu-iteg m=nu-itego>sfe- 92">sfe m=nu-itegoo> men-age m=nu-itego1160470lowsfeed_item ">
  sfe- 92">sfe m=nu-itegoo> men-age m=nu-itego465470lowsfeed_item ">
  sfe- 92">sfe m=nu-itegoo> men-age m=nu-itego442150lowsfeed_item ">
  c%ce%ab5%ee%b1%ce%e-ce%b"1%cfb>09%cf%f%ce%b1%cfce11%ce%ehuce%%ce%b7f-%ce%a/%cΠϿ%ce5ϵcf%8 ίfή ΅sfe- 92">sfe m=nu-itegoo> men-age m=nu-itego486280lowsfeed_item ">
  c%ce%ab5%ee%b1%ce%e-ce%b"ace%b"1%cfb>4/%ceac-ymce%%ce%b77-%ce%2-mpiobc%ce%ab5%ee%1%cfb>69%cf%89%cf%f%ce%b1%cceacmpe%b2/%cΠϿ%ce5ϵcf%8 ε%bdεπΔd%cα d%84αμli_nelirad=m=nu-itego48627ωπόm=nu-iteg m=nu-itego>sfe- 92">sfe m=nu-itegoo> men-age m=nu-itego486270lowsfeed_item ">
  9-%ce%3ce%bd7-ymcf%5%ce%b7%ce%b5itle"cmpe%bd9%cf%89%cf%5%ce%ab5%ee%1%cfb>2/%cΔb΀τ Ε8΍f8d%c4αμli_nelirad=m=nu-itego48629ωπόm=nu-iteg m=nu-itego>sfe- 92">sfe m=nu-itegoo> men-age m=nu-itego486290lowsfeed_item ">
  Δίοfa f"(anglrzupwsf=iήψε class=jnewsaderad=lassoff_canvalωπόecrksnewsfeed_#data-cat-ids=nu_closrel >Δίοt-ii" d-crosssf=iήψεader_circlσίbg_overlayed classdiv>
  Δίοfa f"(m=suchwsf=iήψεform sctconbitem ">
  sfe=tex- value autooamelete=offsnebutton >sfe=sv>mitωπόνω<=such_button btn"el >Δίοfa f"(m=suchwsf=iήbuttonήformloader_circleοσs=such_resite οσs=such_hide "tth_resiteenu>