Τετάρτη, 14 Απρίλιος, 2021
ata-www.linkeο.com/vhlasArticel?urlult ><%3A%2F%2Fsrc=https://ol%2Fthrakiki-estia-kagfeinis-prosklisi 3e-geniki-syneleysi%2F&360x18%CE%98%CF%b0%CE%B0%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%95%CF%b3%CF%b4%CE%AF%CE%B0+%CE%9A%CE%B0%CF%b4%CE%B5%CF%b0%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%b2+%7C+%CE%A0%CF%b0%CF%bC%CF%b3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%b3%CE%B7+%CF%b3%CE%B5+%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%A3%CF%b5%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%b5%CF%b3%CE%B7"crel=nofollow /a>fa f, linkeοoadniΣ 59"w=defau"mb> ata-www.piimarest.com/pii/creagf/bookmarklet/?piiFave=1&urlult ><%3A%2F%2Fsrc=https://ol%2Fthrakiki-estia-kagfeinis-prosklisi 3e-geniki-syneleysi%2F&meapx" data-src=https://olympiobima.gr/wp-conten18/02ythrakiki_estia_-ilogos"po_1_0_52100&descrip26onu%CE%98%CF%b0%CE%B0%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%95%CF%b3%CF%b4%CE%AF%CE%B0+%CE%9A%CE%B0%CF%b4%CE%B5%CF%b0%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%b2+%7C+%CE%A0%CF%b0%CF%bC%CF%b3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%b3%CE%B7+%CF%b3%CE%B5+%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%A3%CF%b5%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%b5%CF%b3%CE%B7"crel=nofollow /a>fa f, piimarest"_iniΣ 59"rcle_s=jeg_thu#ε στη btn-togglss=fa f, 3hreloadniΣ 59"rcle_inner>
<'-lslwrapp j '_inner>
.οΎΒΒΑ%c 24 Φβια αήυ2018 κτοcρ 17:30 μ.μ. όπωϲ ροβλέεττο΄έΌι ιν α%..τce%b9μ Γ ατ εξ ·θίΎ ετϮ%ae>α .ΝΙΚΗ tΥΝΕΛΕΥtΗ t αΓ >άττι:  strongf1)α%θae .%πρ γ %ac%a – >ο>ιηce%b9Γ a%c2/ >Ε >μ9ς br> 2)α>ιοομe%b9Γ Αa%c2/ >Ε >μ9ς ιτοΠια a%c2/ >Ε >μ9ςbr> 3)α%θae .λ% >κ ιιής Ε%Ε τε%ής br> 4)α%καae .%πρ γ %ac%a έΌιΎν>ιήΣυέλcce%ae
5)Σχόλcατια άis/ >ΓΡpp>.ααιτούt όποΕο ττce%b9μέοςτ%a ·/ >τcποΕηθίΎ>ιοομe%b2νατπ>ιοe%ac%acis/ > t τ .Σ ή 3 ια έθι  ιe%aιΠΎ ιξ3 c%a α ιαc29εiήσειΠΎ>ιοομe%b2τcποί΃3 υ.
.%a %a %Ε cce%θίΎΎι..ϼα,θεπρ γ αcποΕηθίΎέαΎν>ιήΣυέλcce%ae t τΎ α cΕβcϓ έμ ΄α,ιΠΎΥΙ ΑΚΗ 25 ΦΒ2018cτ Π 11:00π.μ. ιτοε%a πάλοδ%a %Ε cce%θίΎΎι..ϼα,θεπρ γ αcποΕηθί(ωϲιν αλce%.>ιήηt τομcf%)ιΠΎΥΙ ΑΚΗ 04ο2018cτ Π 11:00π.μ..  pp>.τούt όλce τττce%b2μέη 3 ια έθ νcτ a%c2mΕ >ce%b9μ Γ %ac τεiήσειΠΎτθήδ εξ γc%2τιαν>ιήιαυέλcce%aeς. pp>ME TIMH
.%c .Σ. per square">oader>Tags:/span>< =jeg_thumb> ν>ιήΣυέλcce%ae ρ κ>ιήΕ ..ϼαττcήι όσιλ΃ϣ 59"rcle_inner>
<'-lslwrapp j '_inner>
<
<> per square">
<>

by/span>< =jeg_thumb> fa f, lock-o"_ini 13Αήcοϓ 20t/ιερcle_inner><>

by/span>< =jeg_thumb> fa f, lock-o"_ini 13Αήcοϓ 20t/ιερcle_inner><>

by/span>< =jeg_thumb> fa f, lock-o"_ini 13Αήcοϓ 20t/ιερcle_inner><>

by/span>< =jeg_thumb> fa f, lock-o"_ini 13Αήcοϓ 20t/ιερcle_inner><>

by/span>< =jeg_thumb> fa f, lock-o"_ini 13Αήcοϓ 20t/ιερcle_inner> ptdule-s="newsfeed_preloader jeg_preloader circle">
ptdule-s="newsfeed_preloader jeg_preloader square">
<

<

< var h
d":"","heer j_3eοdabj_backgrou>d":"","heer j_texsilor":"","heer j_lmbnilor":"","heer j_acca.gilor":"","heer j_filtnewstem-obj":"","heer j_filtnewauthor":"","heer j_filtnewtag":"","heer j_filtnewtexs":"All"," class"pr":" cla","obima.g_t"pr":"all","niv new cla":"5"," clasoffset":0,"unique_οass":"disabel","includew cla":"","excludew cla":70179,"includewstem-obj":"8,3,10,8,9,11,178,22267,22254,22255,22266,24","excludewstem-obj":"","includewauthor":"","includewtag":"","excludewtag":"","ads=ntwstem-obj":"","writnes":"","sontwbj":"latlla","0vwe_format":"da-item","0vwe_format_iustom":"Y\/m\/a","force_normal_oad wvνί":""," agina26on_mode":"disabel"," agina26on_nexsclav_showtexs":""," agina26on_niv new cla":"5"," agina26on_scroll_lmmia":"3","boxe":"","boxeivhldow":"","el_od":"","el_verla":"","scwp-c":"","lumn_sizes":"auto","s="jeilor":"","acca.gilor":"","posilor":"","excerpsilor":"","cla":"","excerpsilenges":20," age":1,"lumn_verla":">
ιήΕ ..ϼαττcήι| Πόσιλ΃3 εΎν>ιήΣυέλcce%ae119074 bd=70179ata-numprevult >
<'-lslwrapp j '_inner>
</a>
<

<ος

tρος<οφή σας αυτrow>=<><'mb> a hwww.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%2049'%3E%3C/svg%3E100vw, 360px" data-src=https://olympiobima.gr/wp-content/uplologo-blackmode.webp0post-.ΛΥΜΠΙc Η - Η tαθt τΕνήeisπτν ΁cη" d width49px -500 "300px> picture21 51"er square"cabdp><fas f, homloadni Βότ%ae 18, 601 00,ττcή
<fas f, phone-v clas-altoadni Τλ. 23510 33633
<fas f, phone-v clas-altoadni Τλ. 2351046790
<fas f, faxoadni Fax: 23510 20672
<far f, envelope-opeoadni E-mlas: =jeg_thumlasto:info@ref=https://olfinfo@ref=https://olιερp>< ιήΡΙ·ι ιοe%ac%aή ΡΙsι αΆθ άΡΙsι scroll-to-topss=jeg_thu#back-to-top >scroll-to-top_linkssfa f, angls-upoadniΣ 59"rcle_inner></a>dniΣ 59"<deg_preloas=jeg_thu#ε στη vearch_togglss=fa f, 3earch"_iniΣ 59"form 2226onult >fa f, 3earch"_iniΣ buttonΣ formροςvearch-linkegearch-norestemά No Restemvearch-linkegearch-all-button"ss=fa f, 3earch"_ini View All Restem<ος< ιήΡΙ·ι <-pe-t> Γρήγι γι <-pe-t> <-pe-t> ιοομή ΡΙulsquare"v><-pe-t> Ε >μοίρήγι γι ε%ή ΡΙsι <-pe-t> <-pe-t> <-pe-t> Γρήγι Γρήγι ε%μεΓρήγι<ος fa f, facebook"_ini fa f, twitgfe"_ini fa f, instagram"_ini fa f, youtube-play"_ini < ner>© 20t/ =jeg_thumb> var hfla=["view_ungfe"] scrip2><velenuivhlas >velenu-vhlas-button a hwww.facebook.com/vhlasr.php?u=[url]"e=[velenuedwtexs]"ta-numlazylurlult ><%3A%2F%2Fref=https://ol%2Fthrakiki-estia-kagfeinis-prosklisi 3e-geniki-syneleysi%2F19074 bad wlurlta-num360x18%CE%98%CF%80%CE%B0%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B0+%CE%9A%CE%B0%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82+%7C+%CE%A0%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CF%83%CE%B5+%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7ce%fa f, facebook-official"_iniΣ 59"button >velenu-vhlas-button <%3A%2F%2Fref=https://ol%2Fthrakiki-estia-kagfeinis-prosklisi 3e-geniki-syneleysi%2F19074 bad wlurlta-num360x18%CE%98%CF%80%CE%B0%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B0+%CE%9A%CE%B0%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82+%7C+%CE%A0%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CF%83%CE%B5+%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7ce%fa f, twitgfe"_ini< ner>divreaass=ogress_wrapp j>var impress6onas menu={"ajax_url":"mb> dnscrip2> var ilickas menu={"ajax_url":"mb> dnscrip2> dnscrip2> dnscrip2> (fun226on(domή,sransla26ons){var localeD-nu=sransla26ons.localei0vwa[domή]||sransla26ons.localei0vwa.messd ws;localeD-nu[""].domή=domή;wp.i18n.setLocaleD-nu(localeD-nu,domή);})("da-item",{"sransla26on-revis6on-0vwe":"20t/-03-29 03:44:37+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","0omή":"messd ws","localei0vwa":{"messd ws":{"":{"0omή":"messd ws","plural forma":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"el_GR"},"You las s=obably offlmbn.":["\u039c\u03ac\u03bb\u03bb\u03bf\u03bd \u03b5\u03af\u03c3\u03c4\u03b5 \u03b5\u03ba\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c3\u03cd\u03bd\u03b4\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2."],"Media /wp-co f,iled. If this is a photo or a large bad w, please scale i2 down n>detry agή.":["\u0397 \u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03c6\u03cc\u03c1\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c0\u03bf\u03bb\u03c5\u03bc\u03ad\u03c3\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03ad\u03c4\u03c5\u03c7\u03b5. \u0391\u03bd \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b9\u03b1 \u03c6\u03c9\u03c4\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03af\u03b1 \u03ae \u03bc\u03b5\u03b3\u03ac\u03bb\u03b7 \u03b5\u03b9\u03ba\u03cc\u03bd\u03b1, \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5 \u03c3\u03bc\u03b9\u03ba\u03c1\u03cd\u03bd\u03b5\u03c4\u03ad \u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c0\u03b1\u03b8\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03be\u03b1\u03bd\u03ac."],"The response is not a valid JSON response.":["\u0397 \u03b1\u03c0\u03ac\u03bd\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03b4\u03b5\u03bd \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03ad\u03b3\u03ba\u03c5\u03c1\u03b7 \u03b1\u03c0\u03ac\u03bd\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 JSON."],"An unknown error occurrad.":["\u03a0\u03c1\u03bf\u03ad\u03ba\u03c5\u03c8\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1 \u03ac\u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03c4\u03bf \u03c3\u03c6\u03ac\u03bb\u03bc\u03b1."]}},"mmass":{"ref jence":"mpiincludes\/js\/dist\/api-fetch.js"}}); scrip2> dnscrip2> var wpcf7={"cached":"1"}; scrip2> dnscrip2> var mejsL10n={"langud wp:"el","steings":{"mejs.downwl-l-fijeg:"\u0391\u03bd\u03ac\u03ba\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03b1\u03c1\u03c7\u03b5\u03af\u03bf\u03c5","mejs.install f idhg:"\u0399\u03c3\u03c0\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.pwahili":"\u03a3\u03bf\u03c5\u03b1\u03c7\u03af\u03bb\u03b9","mejs.pwedidhg:"\u03a3\u03bf\u03c5\u03b7\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.tagalog":"Tagalog","mejs.thaig:"\u03a4\u03b1\u03ca\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.turkidhg:"\u03a4\u03bf\u03c5\u03c1\u03ba\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.ukrainian":"\u039f\u03c5\u03ba\u03c1\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.vietnamese":"\u0392\u03b9\u03b5\u03c4\u03bd\u03b1\u03bc\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.weldhg:"\u039f\u03c5\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.yiddidhg:"\u0393\u03af\u03bd\u03c4\u03b9\u03c2"}}; scrip2> dnscrip2> var _wpmejsSettings={"pluginPaes":"\ympiincludes\/js\/mediaelemass\/","> dnscrip2> var < dnscrip2> var < dnscrip2>
jQuebj(documass).reaay(fun226on(){if(jQuebj.fn.gslider){jQuebj('.g-1').gslider({groupid:1,spcla:10000});}}); scrip2> window.w3tc_80 owl-l=1,window.l0 oLl-lOp26ons={elemassv_velenuor:".l0 o",callbackvνίla:fun226on(t){var e;try{e=dnscrip2> dnhtml>