Τρίτη 26 Ιαν 2021 23:17      

Προσλήψεις για έως 6 χρόνια στο Υπουργείο Μετανάστευσης

Θέσεις εργασίας για έξι χρόνια μέσω ΑΣΕΠ προβλέπονται σύμφωνα με την τροπολογία που πέρασε στη Βουλή.

Αναλυτικά όπως ορίζει η τροπολογία, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μπορεί να προσλαμβάνεται προσωπικό με συμβάσεις διάρκειας τριών (3) ετών και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη.

Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά από έλεγχο του ΑΣΕΠ σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος. Mε τη δημόσια προκήρυξη καθορίζονται ιδίως τα εξής:

α) Ο αριθμός του προσωπικού που θα προσληφθεί ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα.

β) Τα απαιτούμενα προσόντα, τυπικά και ουσιαστικά, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα.

γ) Τα κριτήρια επιλογής.

δ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους.

ε) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους. στ) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ζ) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

  1. Οι προβλέψεις της προκήρυξης και ιδίως τα στοιχεία α’ έως ζ’ της παρ. 1 καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής νομοθετικής διάταξης, καθώς και χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εσωτερικές διαδικασίες του Υπουργείου.
  2. Το σχέδιο προκήρυξης αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο το εγκρίνει ή το τροποποιεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των πέντε (5) ημερών, τεκμαίρεται σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π..
  3. Η σύνταξη του προσωρινού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αποτελείται από α) τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής αιτούντων Άσυλο με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, β) έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του, οριζόμενους από τον Πρόεδρό του και γ) έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της.
εργασία

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top