Τετάρτη, 14 Απρίλιος, 2021
 • >< e%b/mg6%cf%8e'> %cf%8u-item menu-item-titem-type-taxonom3%cf%av_col 3%cf%av_rα-cate%av_normaljnews_preloadev" d_wrap-cate%av_alignrα1%cf%86%cf%8e%ce%bdav_>>Κόdark_mode_s%ceche%binput le_=checkbox%ce%b2%ce%bdark_mode_toggl-rclass=-taxonomhlienu-rourd"eloader /olyabe2-titem-titem-titem-titem-titem-titem-titem-t_thumb> <7224eg_newsprev>lass=-taxone%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ > bc84ebd%cediv loader s/a>/pieriazy f%π%ace%bdiv loader s/a>/pieriazdion-httpsoszy be%b-Όeecμ1%cb div loader s menu-item-type-taxonoάry-hemenu>Έκτακbc83%eubfd%Εcf%e%b t a%c%84e%b te%b5-eeλbz%ce%b tf%8fέdef "bρ%ee%pee%e%b tpsf%801%cfφυ%ce%beg_nce%b%1-%0%ctt%c%8%cbηcf%bbeg_κ%Έnuta c%cf >Έnuta_189%ce%b1%ce%bnuta_lef9%ce%b1%ce%bc%cfnutafauthore%b/mg6λε'eλbz%ce%d Βή%ce'φώ" bgn:βο/svg+xml,%3Csvg%20xmln8e'%ce%b%cwww.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3Eηση τ'%ce%bb%csecure/ >avσr.com/avσr/5000f9cb9c949443f4d023cdd63d35aa?s=80&d=mm&r=g'ηση τset='%ce%bb%csecure/ >avσr.com/avσr/5000f9cb9c949443f4d023cdd63d35aa?s=160&d=mm&r=gi2x' %cf%8e'/vσr /vσr-80 photo2021/'ιαμ80 ευσ80 -Μακεδ> %ass=-taxoncnutaftext>byloader /ofault >26 Φεβ%88%c%9-5%cb h
  Readα Tm-: 1 mce%read loader s menu-item-type-taxononutafrαe">
  Aloader /oass=-taxonozoom-iε-big>Aloader -item-type-taxonozoom-i" dawrappnuu-_thumb> s/a><ρειάρχη με το2/dimos_diou-httpsou_-_deltioκleou_-_synantisi_dimarxou_me_yfysourgo_tourismou_01c%ce4lazyload wp-post-image" alt="Μanimateoads/" sty%cepaddα-bottom:69.867%ούλευσ75 διαμ524eφώνεται το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο" loading=lazy data-src=https:/featured-75 bima.gr/wp-featured-75 021/04/Με-διαβούλεdimos_diou-httpsou_-_deltioκleou_-_synantisi_dimarxou_me_yfysourgo_tourismou_01ς-Μακεδ΂-60759-360x180.jpg75 tle="Συν75 tlηση της Αντιπεριφερειάρχη με το2/dimos_diou-httpsou_-_deltioκleou_-_synantisi_dimarxou_me_yfysourgo_tourismou_01c%ceηση τset="ς Αντιπεριφερειάρχη με το2/dimos_diou-httpsou_-_deltioκleou_-_synantisi_dimarxou_me_yfysourgo_tourismou_01c%ce868w, ς Αντιπεριφερειάρχη με το2/dimos_diou-httpsou_-_deltioκleou_-_synantisi_dimarxou_me_yfysourgo_tourismou_01-600x419c%ce600w, ς Αντιπεριφερειάρχη με το2/dimos_diou-httpsou_-_deltioκleou_-_synantisi_dimarxou_me_yfysourgo_tourismou_01-300x209c%ce300w, ς Αντιπεριφερειάρχη με το2/dimos_diou-httpsou_-_deltioκleou_-_synantisi_dimarxou_me_yfysourgo_tourismou_01-768x536c%ce768w51 bgna-6075auto1 bgnaexderd=700 b5-%ce%bc83%eubfd%Εcf%e%b t a%c%84e%b te%b5-eeλbz%ce%b tf%8fέdef "bρ%ee%pee%e%b tpsf%801%cfφυ%ce%beg_nce%b%1-%0%ctt%c%8%cbηcf%bbeg_κ% 1285%cf%82-%cf%80%ce%b_thumb> τfb%80 cf%88%cbηbf%e%beg_e%b5%cπιb h%c%88%%%ee%umbf%e%b tt%c «Visit Dion-Ottpsus»%%%fhc%cσbb%a%cce%b%cf%8ιce%be%bdobibωce%um: Facebook (t3%ce%b5%ce%bb%class.facebook.com/visitdionhttpsus target=_blankyrel=noopee%b5www.facebook.com/visitdionhttpsus%cf%), Instagram (t3%ce%b5%ce%bb%class.instagram.com/visitdion_httpsus target=_blankyrel=noopee%b5www.instagram.com/visitdion_httpsus%cf%)bcf%83%Twitct-(t3%ce%b5%ce%bb%class.twitct.com/visitdion target=_blankyrel=noopee%b5www.twitct.com/visitdion%cf%). #visitdionhttpsus%cp%cp  %cp%cp  %cp%cp  %cp%citem-titem-t_thumb> "%ce%b%cwww.facebook.com/shf=hr.php?u5%ce%b%3A%2F%2Fτιπεριφ%2Fsynantisi-toy-dimarhoy-dioy-httpsoy-vaggeli-geroliolioy-ml-n-yfysoyrgo-toyrismoy-sofia-zaharaki%2F"yrel=nofollowcf%89%ce%bd/btn-facebook exderded"ro/a>Shf=hloader -ia>ofault >"%ce%bb%ctwitct.com/i Στρweet?text=%CE%A3%CFce5CE%BD%CE%ACCE%BD%CF=hΙCE%B7%CF=h3CE%B7+%CF=hΙCE%BF%CFce5+CE%9ΙCE%B7%CE%BC%CE%ACCF "%bCF "7CE%BF%CFce5+CE%9ΙCE%AFCE%BF%CFce5-CE%9FCE%BB%CFceD%CE%BC%CF"attCE%BF%CFce5+CE%92tCE%B1tCE%B3tCE%B3tCE%ADCE%BB%CE%B7+%CE%93tCE%B5CF "%bCE%BF%CE%BB%CE%B9CF "C%CE%BB%CE%B9CE%BF%CFce5+CE%BC%CE%B5+%CF=hΙCE%B7%CE%BD+CE%A5CF "6%CFce5CF"attCE%BF%CFce5CF "%bCE%B3%CFceC+CE%A4tCE%BF%CFce5CF "%bCE%B9%CF=h3CE%BCtCE%BF%CFceD+CE%A3tCE%BF%CFce6CE%AFCE%B1+%CE%96tCE%B1tCF "7CE%B1CF "%bCE%ACCE%BACE%B7&url>Tweetloader -ia>ofault >"%ce%bb%cwww.linkedin.com/shf=hArticcl?url>Shf=hloader -ia>ofault >"%ce%bb%creddit.com/smit?url>Shf=hloader -ia>ofault >"%ce%b%cvk.com/shf=h.php?url>Shf=hloader -ia>ofault >"mailto:?s-taxe%CE%A3%CFce5CE%BD%CE%ACCE%BD%CF=hΙCE%B7%CF=h3CE%B7+%CF=hΙCE%BF%CFce5+CE%9ΙCE%B7%CE%BC%CE%ACCF "%bCF "7CE%BF%CFce5+CE%9ΙCE%AFCE%BF%CFce5-CE%9FCE%BB%CFceD%CE%BC%CF"attCE%BF%CFce5+CE%92tCE%B1tCE%B3tCE%B3tCE%ADCE%BB%CE%B7+%CE%93tCE%B5CF "%bCE%BF%CE%BB%CE%B9CF "C%CE%BB%CE%B9CE%BF%CFce5+CE%BC%CE%B5+%CF=hΙCE%B7%CE%BD+CE%A5CF "6%CFce5CF"attCE%BF%CFce5CF "%bCE%B3%CFceC+CE%A4tCE%BF%CFce5CF "%bCE%B9%CF=h3CE%BCtCE%BF%CFceD+CE%A3tCE%BF%CFce6CE%AFCE%B1+%CE%96tCE%B1tCF "7CE%B1CF "%bCE%ACCE%BACE%B7&body>Sendloader -ia>ofault >Shf=hloader -ia>o_thumb> "%ce%bb%cwww.linkedin.com/shf=hArticcl?url>ofault >"%ce%bb%cwww.pi Σrest.com/pi /create/bookmarklet/?pi Fave=1&url>%CE%A3%CFce5CE%BD%CE%ACCE%BD%CF=hΙCE%B7%CF=h3CE%B7+%CF=hΙCE%BF%CFce5+CE%9ΙCE%B7%CE%BC%CE%ACCF "%bCF "7CE%BF%CFce5+CE%9ΙCE%AFCE%BF%CFce5-CE%9FCE%BB%CFceD%CE%BC%CF"attCE%BF%CFce5+CE%92tCE%B1tCE%B3tCE%B3tCE%ADCE%BB%CE%B7+%CE%93tCE%B5CF "%bCE%BF%CE%BB%CE%B9CF "C%CE%BB%CE%B9CE%BF%CFce5+CE%BC%CE%B5+%CF=hΙCE%B7%CE%BD+CE%A5CF "6%CFce5CF"attCE%BF%CFce5CF "%bCE%B3%CFceC+CE%A4tCE%BF%CFce5CF "%bCE%B9%CF=h3CE%BCtCE%BF%CFceD+CE%A3tCE%BF%CFce6CE%AFCE%B1+%CE%96tCE%B1tCF "7CE%B1CF "%bCE%ACCE%BACE%B7"yrel=nofollowccf%89%ce%bd/btn-pi Σrest "ro/a>avσr.com/avσr/5000f9cb9c949443f4d023cdd63d35aa?s=80&d=mm&r=g'ηση τset='%ce%bb%csecure/ >avσr.com/avσr/5000f9cb9c949443f4d023cdd63d35aa?s=160&d=mm&r=gi2x' %cf%8e'/vσr /vσr-80 photo2021/'ιαμ80 ευσ80 -Μακεδ>titem-t_thumb> Έ c%cf l_md_1 format tabdaed87%ce%b1%ce%bc%cf%8c%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >
  Έfnomy men class="nfault >Πf3εced_item "ader s menu-item-type-taxonoc%cf >Έblock_e%bbά-td%cf%89%ce%bd/ >Έκτακ%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >
  Έ c%cf l_md_1 format tabdaed87%ce%b1%ce%bc%cf%8c%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >Έfnomy men class="nfault >Έblock_e%bbά-td%cf%89%ce%bd/ >Έκτακ%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >Έfnuta9%ce%b1%ce%bc%cfnutafauthore%ass=-taxoncby>byloader ofault >Έ c%cf l_md_1 format tabdaed87%ce%b1%ce%bc%cf%8c%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >Έfnomy men class="nfault >Έblock_e%bbά-td%cf%89%ce%bd/ >Έκτακ%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >
  Έ c%cf l_md_1 format tabdaed87%ce%b1%ce%bc%cf%8c%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >Έfnomy men class="nfault >Μu%εc%8%cfed_item "ader s menu-item-type-taxonoc%cf >Έblock_e%bbά-td%cf%89%ce%bd/ >Έκτακ%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >
  Έ c%cf l_md_1 format tabdaed87%ce%b1%ce%bc%cf%8c%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >Έfnomy men class="nfault >Πf3εced_item "ader s menu-item-type-taxonoc%cf >Έblock_e%bbά-td%cf%89%ce%bd/ >Έκτακ%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >
  Έfnuta9%ce%b1%ce%bc%cfnutafauthore%ass=-taxoncby>byloader ofault >
  var class=m/dule_><7224_0_607720a616aa9={"hemenu_iε":"","firΈκτα:"Related","see%bdκτα:" P>Έs","url":"","hemenu_lee":"headα_6","hemenu_backgrourd":"","hemenu_see%bdaen_backgrourd":"","hemenu_texfe%lor":"","hemenu_l="fe%lor":"","hemenu_accάfe%lor":"","hemenu_filtercomy men":"","hemenu_filterauthor":"","hemenu_filtertag":"","hemenu_filtertex":"All"," >Έκlee":" >Έ","ειά_tlee":"all","nst-er >Έ":"5"," >Έoffset":0,"unique_e%bbά":"disabcl","include >Έ":"","exclude >Έ":><7224,"includecomy men":"10,7,17,22263,6,22264,22351","excludecomy men":"","includeauthor":"","includetag":"","excludetag":"","advertcomy men":"","writers":"","sortbn":"lateΈ","σ_format":"defarow1,"σ_format_custom":"Y\/m\/d","force_normal_βοf-Μ":""," aginabcon_mode":"disabcl"," aginabcon_nexsubv_showtex":""," aginabcon_nst-er >Έ":"5"," aginabcon_scroll_l=mi":"3","boxe":"","boxeashfdow":"","el_d":"","el_%cf%8":"","scατ":"","e%lumn_180.j":"auto","ταfe%lor":"","accάfe%lor":"","λfe%lor":"","excerpfe%lor":"","c%8":"","excerpfleng.j":20," age":1,"e%lumn_%cf%8":"c%cfe%l_3o3","ccf%8":"class=block_8"};n/acripb> -item-titem-type-taxono3lassauto04/-splitct g_newsurl><7224eg_newsprev>Έe%bb%ce%b5%item-type-taxonoclass=e%mmάfe%bb%ce%b5%item-titem-titem-type-taxonom3%cfsidebar =ce%bhticky_sidebar col-md-45%cf%82-%ctem-type-taxonom3%cf/Μc%cf/rticcl1class=/rticcl_bottomf/s1%cf%86%cf%8e'/swrappnu 'em menu-item-titem-titem-titem-titem-t_thuvbcδιbody-%cf%8cf%89%ceδιtemplate-defarow hingl- hingl--δι διid-><7224ehingl--format tabdaedε-et-ed-responsivl1c%cftoggl-bdark=ce%bhingl-_tpl_11class jsc_normalεb-jse%mδer cse%m-ver-6.6.0 vc_responsivl"em menu-item-type-taxonoδιajax-overlay%cf%86%cf%8e"preη erκlee preη erdot1%cf%86%cf%8e%lassfeedf reη er c%cf reη er dot" class="n/ass="nass="n/ass="nass="n/ass="nitem-type-taxonomlassfeedf reη er c%cf reη er circl119095 bgnav" dlass=subη ercircl1_out%b5%cf%85%cf%83lass=subη ercircl1_tps:/%8u-item menu-item-type-taxonomlassfeedf reη er c%cf reη er squf=h1%cf%86%cf%8ece%bhquf=h%cf%86%cf%8ece%bhquf=h_tps:/%8u-item menu-item-titem-titem-titem-t_thumb> %cpicture-%cf%8cf%85%cf%8caed%cp s/a>info@τιπεριφ%af%cfpu-item-titem-titem-titem-t_thumb> Έκlee nunu-i" dao-tax- age nunu-i" dahom1 nunu-i" da44214-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >Έκlee nunu-i" dao-tax- age nunu-i" da116047-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >Έκlee nunu-i" dao-tax- age nunu-i" da46547-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >licyΈκlee nunu-i" dao-tax- age nunu-i" da44215-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >< ass0f%ce%fime.gbtachc9neγsfeed_9νb5catach ιeε1e%>Έκlee nunu-i" dao-tax- age nunu-i" da48628-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >< ass0f%ce%fime.gbtachc9neγsfeed_9νb5catach ιeεaowl-tth_sub4αγacιfsfeed_7tem "ι//o4 μ9owl-tth_sub6di3%c8f%ce%fimm "%b9γactem "2%b4b%ee%p%cπι bcf%e%b %80umbΔbd%8s%bfumlass="lie%bliuvbcnunu-i" da48627cf%89%cenunu-i" d nunu-i" dalee- >Έκlee nunu-i" dao-tax- age nunu-i" da48627-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >< //o4 μae%8ee%bs:fdi9ympioρμα7sfe3%c5te>Έκlee nunu-i" dao-tax- age nunu-i" da48629-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ > %ce%bb%ce%bf-%cf%84/ > Έκlee nunu-i" dao-tax- age nunu-i" dahom1 nunu-i" da119377-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >< //o5 ass0f%ce%9eεaowl-tth_chc9neγth_subcfsfeed_7tem "4υτ1/i4bbfπι%83f%bbfd%b%af%culb1%ce%bs-nunu-%bliuf%89%cenunu-i" d nunu-i" dalee-taxonomy nunu-i" dao-tax-comy men nunu-i" da119056-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >< //o5 ass0f%ce%9eεaowl-tth_chc9neγth_subcfsfeed_7tem "4υτ1/fem "%b9-905e%>< //o5 ass0f%ce%9eεaowl-tth_chc9neγth_subcfsfeed_7tem "4υτ1/live%b4Live%af%cflie%bliuf%89%cenunu-i" d nunu-i" dalee-taxonomy nunu-i" dao-tax-comy men nunu-i" da119054-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >< //o5 ass0f%ce%9eεaowl-tth_chc9neγth_subcfsfeed_7tem "4υτ1/vimatiz%bb%s%b4b%ΜΑ…%cζaubf%fe%af%cflie%bliuf%89%cenunu-i" d nunu-i" dalee-taxonomy nunu-i" dao-tax-comy men nunu-i" da119057-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >< //o5 ass0f%ce%9eεaowl-tth_chc9neγth_subcfsfeed_7tem "4υτ1/fem "3fe> < ettτιcympioρμαcf%ce%fimm "2%b4b%ce0cfe%af%cflie%bliuf%89%cenunu-i" d nunu-i" dalee-taxonomy nunu-i" dao-tax-comy men nunu-i" da119051-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >Πf3εced_item "lie%bliuf%89%cenunu-i" d nunu-i" dalee-taxonomy nunu-i" dao-tax-comy men nunu-i" da119050-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >Μu%εc%8%cfed_item "lie%bliuf%89%cenunu-i" d nunu-i" dalee-taxonomy nunu-i" dao-tax-comy men nunu-i" da119049-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >< //obf%ce%ps://oa μfime.giner fime.gcner aυτ1/i9%fπι%c%efce%b%af%culb1%ce%bs-nunu-%bliuf%89%cenunu-i" d nunu-i" dalee-taxonomy nunu-i" dao-tax-comy men nunu-i" da119066-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >< //obf%ce%ps://oa μfime.giner fime.gcner aυτ1/feed_5owf< //obf%ce%ps://oa μfime.giner fime.gcner aυτ1/feed_1υτcatm "%b9-90fh3>< ettbf%ce%ps://oa μfime.giner fime.gcner aυτ1/feed_5owf < //obf%ce%ps://oa μfime.giner fime.gcner aυτ1/feed_9ympioρμαfime.gbtachcυτcatl-_9ympioρμαctachcυτaf%b4bumb%f%f%ctt%ίlass="li0%cul- cflie%bliuf%89%cenunu-i" d nunu-i" dalee-taxonomy nunu-i" dao-tax-comy men nunu-i" da119084-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >< //o%b9-908ime.gbtachc7h3>< >< ass0f%ce%fime.gbtachc9neγsfeed_9νpioρμαctaιcympio2%b4b%ee%p%ccttbb lass=ulb1%ce%bs-nunu-%bliuf%89%cenunu-i" d nunu-i" dalee-taxonomy nunu-i" dao-tax-comy men nunu-i" da119086-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >< ass0f%ce%fime.gbtachc9neγsfeed_9νpioρμαctaιcympio2%neγsfeed_5owf< ass0f%ce%fime.gbtachc9neγsfeed_9νpioρμαctaιcympio2%neγρμα9b9-90d%8ee%lyme80cner ac-tv%b4b%f%ba%c-Tv%af%cflie%bliuf%89%cenunu-i" d nunu-i" dalee-taxonomy nunu-i" dao-tax-comy men nunu-i" da119074-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >< ass0f%ce%fime.gbtachc9neγsfeed_9νpioρμαctaιcympio2%neeαcf%ce%fimm "5neγρμα9b9-90atach /i>Μu1-%e%8ι%af%cflie%bliuf%89%cenunu-i" d nunu-i" dalee-taxonomy nunu-i" dao-tax-comy men nunu-i" da119071-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >< ass0f%ce%fime.gbtachc9neγsfeed_9νpioρμαctaιcympio2%neeα2μα9b9-902ime.gbtachaυτf%b4b%βf%ο%af%cflie%bliuf%89%cenunu-i" d nunu-i" dalee-taxonomy nunu-i" dao-tax-comy men nunu-i" da119072-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >< ass0f%ce%fime.gbtachc9neγsfeed_9νpioρμαctaιcympio2%neeα5μα9b9-90atach1e%>< ass0f%ce%fime.gbtachc9neγsfeed_9νpioρμαctaιcympio2%neeα8%83%adtach1e%>< ass0f%ce%fime.gbtachc9neγsfeed_9νpioρμαctaιcympio2%neγ6s:fdi9ympio4 μfime.gcatm "%b9-90th_sub6di3%aυτ1/i9%ω%%e%1eg_cbηitem "lie%bliuf%89%cenunu-i" d nunu-i" dalee-taxonomy nunu-i" dao-tax-comy men nunu-i" dahas-children nunu-i" da119068-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >< ass0f%ce%fime.gbtachc9neγsfeed_9νpioρμαctaιcympio2%neγ0%83%c5tefumef=https://o2tachcime.gbtachcbtachcυτd%b4b%cffπάef%νlass=ulb1%ce%bs-nunu-%bliuf%89%cenunu-i" d nunu-i" dalee-taxonomy nunu-i" dao-tax-comy men nunu-i" da119069-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >< ass0f%ce%fime.gbtachc9neγsfeed_9νpioρμαctaιcympio2%neγ0%83%c5tefumef=https://o2tachcime.gbtachcbtachcυτd%h_sub6di3%tps://obtachcυτ6s:fdi9ym3%aυτ1/i9%fπ%ζωbηitem "lie%cul- cflie%cul- cflie%bliuf%89%cenunu-i" d nunu-i" dalee-taxonomy nunu-i" dao-tax-comy men nunu-i" dahas-children nunu-i" da119077-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ >Μόfb – Design%af%cflie%bliuf%89%cenunu-i" d nunu-i" dalee-taxonomy nunu-i" dao-tax-comy men nunu-i" da119078-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ > Έκlee nunu-i" dao-tax- age nunu-i" da128480-t3%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%cf%84/ > ofault >%ce%bb%ctwitct.com/3%cατ target=_blanky%cf%8ece%btwitctro/a>ofault >%ce%bb%class.instagram.com/3%cατ target=_blanky%cf%8ece%binstagramro/a>ofault >%ce%bb%class.youtube.com/channel/UCiSEZYAicvipL95JrvISyIw target=_blanky%cf%8ece%byoutubero/a>octem-type-taxonom3%cf/side_i" d ce%b/side_e%pyrα"%cp ©hvar cfla=["view_e%u Σr"]n/acripb>-_thuvbcseltaxShf=hC%bb%ce%b5%cf%85%cf%8seltaxShf=h-tps:/%8_thumb> "%ce%b%cwww.facebook.com/ hf=hr.php?u=[url]"e=[sdltaxedtex]1g_newsδιurl>%2Fsynantisi-toy-dimarhoy-dioy-httpsoy-vaggeli-geroliolioy-ml-n-yfysoyrgo-toyrismoy-sofia-zaharaki%2F bgnavβοurlg_newsb5-%ceCE%A3tCFce5CE%BDbCE%ACCE%BD%CF=hΙCE%B7%CF=h3CE%B7+%CF=hΙCE%BF%CFce5+CE%9ΙCE%B7%CE%BCbCE%ACCF "%bCF "7CE%BF%CFce5+CE%9ΙCE%AFCE%BF%CFce5-CE%9FCE%BB%CFceD%CE%BCbCFss0fCE%BF%CFce5+CE%92CE%B1CE%B3CE%B3CE%ADCE%BB%CE%B7+%CE%93CE%B5CF "%bCE%BFCE%BB%CE%B9CF "CCE%BB%CE%B9CE%BF%CFce5+CE%BCbCE%B5+%CF=hΙCE%B7%CE%BD+CE%A5CF "6tCFce5CFss0fCE%BF%CFce5CF "%bCE%B3tCFceC+CE%A4fCE%BF%CFce5CF "%bCE%B9%CF=h3CE%BCfCE%BF%CFceD+CE%A3fCE%BF%CFce6CE%AFCE%B1+%CE%96CE%B1CF "7CE%B1CF "%bCE%ACCE%BACE%B7b4s/a> "%ce%bb%ctwitct.com/i Στρweet?tex=[sdltaxedtex]&url>[url]1g_newsδιurl>%2Fsynantisi-toy-dimarhoy-dioy-httpsoy-vaggeli-geroliolioy-ml-n-yfysoyrgo-toyrismoy-sofia-zaharaki%2F bgnavβοurlg_newsb5-%ceCE%A3tCFce5CE%BDbCE%ACCE%BD%CF=hΙCE%B7%CF=h3CE%B7+%CF=hΙCE%BF%CFce5+CE%9ΙCE%B7%CE%BCbCE%ACCF "%bCF "7CE%BF%CFce5+CE%9ΙCE%AFCE%BF%CFce5-CE%9FCE%BB%CFceD%CE%BCbCFss0fCE%BF%CFce5+CE%92CE%B1CE%B3CE%B3CE%ADCE%BB%CE%B7+%CE%93CE%B5CF "%bCE%BFCE%BB%CE%B9CF "CCE%BB%CE%B9CE%BF%CFce5+CE%BCbCE%B5+%CF=hΙCE%B7%CE%BD+CE%A5CF "6tCFce5CFss0fCE%BF%CFce5CF "%bCE%B3tCFceC+CE%A4fCE%BF%CFce5CF "%bCE%B9%CF=h3CE%BCfCE%BF%CFceD+CE%A3fCE%BF%CFce6CE%AFCE%B1+%CE%96CE%B1CF "7CE%B1CF "%bCE%ACCE%BACE%B7b4s/a>octem-type-taxonoseltaxShf=h-arrowClip-type-taxonoseltaxShf=h-arrow-titem-titem-titem-titem-type-taxonoce%breadf rogress_wrappnu-titem-tacripb vbcjshowoff-adrotate-js-exra>var impresscon_o-tax={"ajax_url":"%ce%bb\/\ce%bf-%cf%84/ >\ερadmin\/adminajax.php"};n/acripb> -acripb defer sτης Αντιπεριφερειάρcache/minify/92b1e.js%c acripb> -acripb vbcclickrack-adrotate-js-exra>var click_o-tax={"ajax_url":"%ce%bb\/\ce%bf-%cf%84/ >\ερadmin\/adminajax.php"};n/acripb> -acripb defer sτης Αντιπεριφερειάρcache/minify/07097.js%c acripb> -acripb vbcρi18n-js-afctrwp.i18n.setLocaleDnew({'tex directcon\u0004ltr':['ltr']});n/acripb> -acripb defer sτης Αντιπεριφερειάρcache/minify/f4186.js%c acripb> -acripb vbclodash-js-afctrwindow.lodash=_.noC%bflict();n/acripb> -acripb defer sτης Αντιπεριφερειάρcache/minify/e1df4.js%c acripb> -acripb vbcρapi-fetch-js-ranslabcons>(functcon(domain,ranslabcons){var localeDnew=ranslabcons.localefσa[domain]||ranslabcons.localefσa.messοs;localeDnew[""].domain=domain;wp.i18n.setLocaleDnew(localeDnew,domain);})("defarow1,{"ranslabcon-reviscon-σ":" -acripb defer sτης Αντιπεριφερειάρcache/minify/f565c.js%c acripb> -acripb vbcρapi-fetch-js-afctrwp.apiFetch.use(wp.apiFetch.createRootURLMiddlewf=h("ς Αντιπεριφερjson/"));wp.apiFetch.noncMiddlewf=h=wp.apiFetch.createNoncMiddlewf=h("6da5394137");wp.apiFetch.use(wp.apiFetch.noncMiddlewf=h);wp.apiFetch.use(wp.apiFetch.mediaUη Middlewf=h);wp.apiFetch.noncEndpoi ="ς Αντιπεριφερadmin/adminajax.php?%ctcon>rest-nonc";n/acripb> -acripb vbcc%bb%ct-form-7-js-exra>var wpcf7={"cached":"1"};n/acripb> -acripb defer sτης Αντιπεριφερειάρcache/minify/d96e1.js%c acripb> -acripb vbcmediaeltmάρεre-js-before>var mejsL10n={"languο:"el","strings":{"mejs.down04/-fiα:"\u0391\u03bd\u03ac\u03ba\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03b1\u03c1\u03c7\u03b5\u03af\u03bf\u03c5","mejs.install-faxoh:"\u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u03af\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b5\u03bd \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf Faxoh player \u03b5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf \u03ae \u03b5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03b5\u03c3\u03c4\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf. \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5 \u03b5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03bf \u03c0\u03c1\u03cc\u03c3\u03b8\u03b5\u03c4\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 Faxoh player \u03ae \u03ba\u03ac\u03bd\u03c4\u03b5 \u03bb\u03ae\u03c8\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c5\u03c4\u03b1\u03af\u03b1\u03c2 \u03ad\u03ba\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc %ce%bb\/\cget.adobe.com\/faxohplayer\/","mejs.fullacreen:"\u03a0\u03bb\u03ae\u03c1\u03b7\u03c2 \u03bf\u03b8\u03cc\u03bd\u03b7","mejs.play1:"\u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae","mejs.pause:"\u03a0\u03b1\u03cd\u03c3\u03b7","mejs.time-slider:"\u03a7\u03c1\u03cc\u03bd\u03bf\u03c2 \u03ba\u03cd\u03bb\u03b9\u03c3\u03b7\u03c2","mejs.time-help-tex":"\u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03c0\u03bb\u03ae\u03ba\u03c4\u03c1\u03b1 \u0391\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\/\u0394\u03b5\u03be\u03af \u03b2\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c7\u03c9\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1 \u03b4\u03b5\u03c5\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\u03bb\u03b5\u03c0\u03c4\u03bf, \u03a0\u03ac\u03bd\u03c9\/\u039a\u03ac\u03c4\u03c9 \u03b2\u03ad\u03bb\u03b7 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c7\u03c9\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03b4\u03ad\u03ba\u03b1 \u03b4\u03b5\u03c5\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\u03bb\u03b5\u03c0\u03c4\u03b1.","mejs.live-br4/cas":"\u0396\u03c9\u03bd\u03c4\u03b1\u03bd\u03ae \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7","mejs.v lume-help-tex":"\u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u03af\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03c0\u03bb\u03ae\u03ba\u03c4\u03c1\u03b1 \u03a0\u03ac\u03bd\u03c9\/\u039a\u03ac\u03c4\u03c9 \u03b2\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03c5\u03be\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ae \u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7.","mejs.unmut:"\u0391\u03c0\u03bf\u03c3\u03af\u03b3\u03b1\u03c3\u03b7","mejs.mut:"\u03a3\u03af\u03b3\u03b1\u03c3\u03b7","mejs.v lume-slider:"\u03a1\u03c5\u03b8\u03bc\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u0388\u03bd\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7\u03c2","mejs.video-player:"\u03a0\u03c1\u03cc\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1 \u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae\u03c2 \u0392\u03af\u03bd\u03c4\u03b5\u03bf","mejs.audio-player:"\u03a0\u03c1\u03cc\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1 \u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae\u03c2 \u0389\u03c7\u03bf\u03c5","mejs.capbcons-subb5-%cs:"\u039b\u03b5\u03b6\u03ac\u03bd\u03c4\u03b5\u03c2\/\u03c5\u03c0\u03cc\u03c4\u03b9\u03c4\u03bb\u03bf\u03b9","mejs.capbcons-chapbers":"\u039a\u03b5\u03c6\u03ac\u03bb\u03b1\u03b9\u03b1","mejs.none":"\u039a\u03b1\u03bc\u03af\u03b1","mejs.afrikaans":"\u0386\u03c6\u03c1\u03b9\u03ba\u03b1\u03b1\u03bd\u03c2","mejs.albanian1:"\u0391\u03bb\u03b2\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.arabic:"\u0391\u03c1\u03b1\u03b2\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.belarusian1:"\u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03bf\u03c1\u03c9\u03c3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.bulgarian1:"\u0392\u03bf\u03c5\u03bb\u03b3\u03b1\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.catalan1:"\u039a\u03b1\u03c4\u03b1\u03bb\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.chinese":"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.chinese-simplified":"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1 (\u0391\u03c0\u03bb\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03b1)","mejs.chinese-tradibconal":"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1 (\u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b4\u03bf\u03c3\u03b9\u03b1\u03ba\u03ac)","mejs.cr4/tian1:"\u039a\u03c1\u03bf\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.czech:"\u03a4\u03c3\u03ad\u03c7\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.danioh:"\u0394\u03b1\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.dutch:"\u039f\u03bb\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.englioh:"\u0391\u03b3\u03b3\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.estonian1:"\u0395\u03c3\u03b8\u03bf\u03bd\u03b9\u03b1\u03bd\u03ac","mejs.filipino:"\u03a6\u03b9\u03bb\u03b9\u03c0\u03c0\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.finnioh:"\u039f\u03bb\u03bf\u03ba\u03bb\u03ae\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7","mejs.french:"\u0393\u03b1\u03bb\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.galician:"\u0393\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03b9\u03b1\u03bd\u03ac","mejs.german:"\u0393\u03b5\u03c1\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.greek1:"\u0395\u03bb\u03bb\u03b7\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.haitian-creole1:"\u039a\u03c1\u03b5\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac \u0391\u03ca\u03c4\u03ae\u03c2","mejs.hebrew1:"\u0395\u03b2\u03c1\u03b1\u03ca\u03ba\u03ac","mejs.hindi":"\u03a7\u03af\u03bd\u03c4\u03b9","mejs.hungarian1:"\u039f\u03c5\u03b3\u03b3\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.icelandic:"\u0399\u03c3\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.indonesian1:"\u0399\u03bd\u03b4\u03bf\u03bd\u03b7\u03c3\u03b9\u03b1\u03ba\u03ac","mejs.irioh:"\u0399\u03c1\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.italian1:"\u0399\u03c4\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.japanese":"\u0399\u03b1\u03c0\u03c9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.korean1:"\u039a\u03bf\u03b5\u03c1\u03ac\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.latvian1:"\u039b\u03b5\u03c4\u03bf\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.lithuanian1:"\u039b\u03b9\u03b8\u03bf\u03c5\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.macedonian1:"\u03a3\u03bb\u03b1\u03b2\u03bf\u03bc\u03b1\u03ba\u03b5\u03b4\u03bf\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.malay1:"\u039c\u03b1\u03bb\u03b1\u03b9\u03c3\u03b9\u03b1\u03bd\u03ac","mejs.maltese":"\u039c\u03b1\u03bb\u03c4\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.norwegian1:"\u039d\u03bf\u03c1\u03b2\u03b7\u03b3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.persian1:"\u03a0\u03b5\u03c1\u03c3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs. >lioh:"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.portuguese:"\u03a0\u03bf\u03c1\u03c4\u03bf\u03b3\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.romanian1:"\u03a1\u03bf\u03c5\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.russian1:"\u03a1\u03c9\u03c3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.serbian1:"\u03a3\u03b5\u03c1\u03b2\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.slovak1:"\u03a3\u03bb\u03bf\u03b2\u03b1\u03ba\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.slovenian1:"\u03a3\u03bb\u03bf\u03b2\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.ass=ioh:"\u0399\u03c3\u03c0\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.awahili1:"\u03a3\u03bf\u03c5\u03b1\u03c7\u03af\u03bb\u03b9","mejs.awedioh:"\u03a3\u03bf\u03c5\u03b7\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.tagalog":"Tagalog","mejs.thai:"\u03a4\u03b1\u03ca\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.turkioh:"\u03a4\u03bf\u03c5\u03c1\u03ba\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.ukrainian1:"\u039f\u03c5\u03ba\u03c1\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.vietnamese":"\u0392\u03b9\u03b5\u03c4\u03bd\u03b1\u03bc\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.weloh:"\u039f\u03c5\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.yiddioh:"\u0393\u03af\u03bd\u03c4\u03b9\u03c2"}};n/acripb> -acripb defer sτης Αντιπεριφερειάρcache/minify/864c2.js%c acripb> -acripb vbcmediaeltmάρjs-exra>var _wpmejsSettings={"pluginPa.j":"\ερincludes\/js\/mediaeltmά\/","taxonPrea-ca:"mejs-","stretching":"responsivl"};n/acripb> -acripb defer sτης Αντιπεριφερειάρcache/minify/12492.js%c acripb> -acripb vbc3lassfrιάdjs-exra>var 3lassopbcon={"login_reη ":"%ce%bb\/\ce%bf-%cf%84/ >\synantisi-toy-dimarhoy-dioy-httpsoy-vaggeli-geroliolioy-ml-n-yfysoyrgo-toyrismoy-sofia-zaharaki"," >pup_acripba:"magnific","hingl-_galleen":"","isncf%l1":"","isi1":"","sidefeedfajax":"","languο:"el","m/dule_prea-ca:"class=m/dule_ajax_","livlfsdatch":"1"," >Έd":"><7224","isblog":"1","admin_bar:"0","follow_video":"","follow_ >ibcon":"top_rα","rtl:"0","gif":"","lang":{"invalid_recapbcha":"Invalid Recapbcha!","empty_username":"Please e Σr your username!","empty_email":"Please e Σr your email!","empty_pxonword":"Please e Σr your pxonword!"},"recapbcha":"1","sitlfslug":"\","sitlfomain":"e%bf-%cf%84/ >","zoom_button":"1","auto04/_l=mi":"2","auto04/_e%bbά":""};n/acripb> -acripb defer sτης Αντιπεριφερειάρcache/minify/14b1d.js%c acripb> -!--[if lt IE 9]> -acripb sτ'ς Αντιπεριφερειάρατs/ob/xonets/js/html5shiv.min.js' vbchtml5shiv-js%c acripb> -![άdif]--> -acripb vbc3lasssdltax hf=h-js-exra>var 3lass_sdltax_ hf=h={"iscustomize_preview":""};n/acripb> -acripb defer sτης Αντιπεριφερειάρcache/minify/dcd2a.js%c acripb> -ype-taxonom3%cf/Μclass=m/f%l1_hticky_ads at-item- jQueen(documά).ready(functcon(){if(jQueen.fn.gslider){jQueen('.g-1').gslider({groupid:1,speed:10000});}});n/acripb> window.w3tc_ads/04/=1,window.lds/L4/Opbcons={eltmάs_sdltaxor:".lds/",callbackf-Μed:functcon(t){var e;try{e=las CustomEvent("w3tc_ads/04/f-Μed",{detail:{e:t}})}cabch(a){(e=documά.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_ads/04/f-Μed",!1,!1,{e:t})}window.diopabchEvent(e)}}n/acripb>-acripb async sτης Αντιπεριφερειάρcache/minify/1615d.js%c acripb> -/body%c html>